CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี

nonthaburi_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดนนทบุรี แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 164  คนและอาจารย์ 7 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

nonthaburi_08 เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ เพราะจากประสบการณ์ที่เคยเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองมาก่อนจะเห็นว่าเยาวชนไทยยังขาดความรับผิดชอบ
และขาดศีลธรรมอยู่มาก แม้ว่าโรงเรียนจะมีการจัดโครงการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่เสมอแต่ก็ยังมิสามารถแก้ไขได้ จึงคิดว่าหากมี
หน่วยงานข้างนอกเข้ามาช่วยอบรมก็จะสามารถช่วยได้อย่างมาก" ฟังต่อ 
อ.สาทร  ภูษณะดิลกภาพบรรยากาศกิจกรรม

nonthaburi_02 nonthaburi_03 nonthaburi_04
nonthaburi_05 nonthaburi_06 nonthaburi_07

"ทีแรกก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องศีลธรรมลึกซึ้งเท่าไร แต่หลังจากที่ได้รับฟังงานอบรมในวันนี้ ก็ทำให้รู้ว่าศีลธรรมเป็นเรื่องที่ดีและยังทำให้เรา
ได้รับบุญอีกด้วย ทั้งนี้ดิฉันยังคิดว่าศีลธรรมเป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปใช้ได้ รวมถึงอยากให้เพื่อน ๆ ทุกคนนำเรื่องนี้ไปปฏิบัติเพื่อส่วนรวม
อีกด้วย"  ฟังต่อ
nonthaburi_09
น.ส.พัชรี โกสุมพันธ์
"ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมอบรมก็รู้สึกตื่นเต้น แต่หลังจากที่เราได้รับการอบรมก็รู้สึกสนุกในรื่องของ Smart เพราะเรื่องดังกล่าวสามารถนำ
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงาน สุดท้ายอยากจะขอบอกเพื่อน ๆ ให้นำความรู้วันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น"
ฟังต่อ
nonthaburi_10
นายสิทธิพล สุทธภักติ