CSR 3

 
 
 
 
 
 
 
 

Todays Highlights

left direction
right direction
แถลงข่าว CSR3-1
แถลงข่าว CSR3-2
แถลงข่าว CSR3-3
แถลงข่าว CSR3-4
แถลงข่าว CSR3-5
แถลงข่าว CSR3-6
 
 
 
 

CSR Campus ปี 3

โครงการ CSR Campus ถูกริเริ่มขึ้นในปี 2551 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง CSR ให้แก่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักวิชาการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องใน 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

และจากกระแสตอบรับโครงการ CSR Campus ในปี 2551 ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นราว 4,000 คน และในปี 2552 จำนวน 6,000 คน โดยในปีที่ 2 ได้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 117 แห่ง ทำให้ยอดของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ CSR Campus ตลอดสองปีรวมกันเป็นเรือนหมื่นคน มีเครือข่าย CSR ระดับจังหวัดที่เกิดขึ้นจากผลพวงของการขับเคลื่อนโครงการ CSR Campus อันนำไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของท้องถิ่น

ในปี 2553 นี้ สถาบันไทยพัฒน์ จึงได้ร่วมกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ขับเคลื่อนโครงการ CSR Campus ปี 3 ต่อเนื่องจากโครงการในสองปีแรก โดยจะสานต่อการขับเคลื่อนจากกลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มนักศึกษา มาสู่กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้โมเดล “CSR Junior” ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่อง “ศีลธรรม” อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ต้นธาร

กลุ่มเป้าหมายในโครงการ CSR Campus ปี 3 นี้ จะเน้นไปที่เยาวชนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามเจตนารมณ์ขององค์กรร่วมจัดที่ต้องการส่งเสริมเรื่อง CSR อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่กลุ่มนักธุรกิจในปี 51 มายังกลุ่มนักศึกษาในปี 52 และสู่กลุ่มนักเรียนในปี 53 นี้ นับเป็นการนำเอาความรู้ CSR และความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปถ่ายทอดให้กับตัวนักเรียนที่จะนำไปพัฒนาโครงงาน CSR โดยตรง และยังช่วยสนับสนุนให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 
 
 
 
 
 
  • ผู้ก่อตั้งโครงการ

  • ผู้บริหารโครงการ

 

sponsor