CSR 3

 
 
You are here:: ข้อมูลโครงการ รูปแบบกิจกรรม
 
 

รูปแบบกิจกรรม

แบ่งออกเป็นช่วงการเรียนรู้ (learning) ในหัวข้อ “ศีลธรรมกับ CSR” พร้อมตัวอย่างกิจกรรมหรือโครงงาน CSR สำหรับนักเรียน ช่วงการฝึกหัด (exercise) ร่วมกันค้นหาโครงงาน CSR ที่ให้นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจ "CSR บูรณาการ" ความคิดเชิงธุรกิจ ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และได้กิจกรรมอันแสดงความเป็นจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคม และช่วงการร่วมปฏิบัติ (workshop) หัวข้อ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอแผนงานโครงการ ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่เกี่ยวกับการนำโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปเพิ่มศักยภาพการศึกษาของเยาวชนไทย