CSR 3

 
 
You are here:: ข้อมูลโครงการ วัตถุประสงค์
 
 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง CSR แก่ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียน ใน 76 จังหวัด ได้ทำความเข้าใจ CSR บูรณาการ ความคิดเชิงธุรกิจ และได้ลงมือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันแสดงความเป็นจิตอาสารับผิดชอบต่อสังคม