CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร) จ.ปัตตานี

pattani_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสายบุรี (แจ้งประชาคาร)  เมื่อวันอังคารที่ 1  กุมภาพันธ์  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 271 คนและอาจารย์ 21 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

pattani_08

"ในส่วนของความคิดเห็นในเรื่องนี้ ทำให้มองเห็นภาพว่าเรื่องของความรู้ ในการสื่อสารในโลกอินเตอร์เน็ต
มันช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น เพราะฉะนั้นการที่มีโครงการนี้เข้ามา นอกจากที่มันก็จะช่วยให้เสริมสร้าง
ศักยภาพในตัวเด็ก มีองค์ความรู้ที่มากขึ้นแล้วนั้น ยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของศีลธรรมและการมีจิต
สาธารณะ ก็อยากให้มีโครงการนี้เข้ามาบ่อยๆ เพราะจะช่วยให้เด็กนักเรียนเกิดความตระหนักรู้ และนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน"ฟังต่อ 

ผอ.กฤษดา  ปรีชาหาญภาพบรรยากาศกิจกรรม

pattani_02 pattani_03 pattani_04
pattani_05 pattani_06 pattani_07

"การที่เราได้เข้ามาร่วมโครงการนี้ ทำให้เราได้รู้ว่าหลักธรรมมันเป็นมายังไง หลักธรรมมันมีมาอยู่แล้ว
แต่เราได้นำไปปฏิบัติหรือเปล่า ซึ่งหลักธรรมก็คือรากฐานของสังคมและสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิต
ประจำวัน เพราะถ้าเราไม่มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งไม่มีทางที่สังคมจะเป็นสังคมที่ดีได้ ก็อยากจะ
ฝากบอกเพื่อนๆว่า ในเรื่องของศีลธรรมนั้นมันปฏิบัติได้ไม่ยาก ขึ้นอยู่กับว่าตัวของเราเลือกที่จะกระทำมัน
หรือเปล่า ซึ่งการเลือกที่จะปฏิบัติศีลธรรมนั้น จะทำให้เกิดความสงบสุข" 
ฟังต่อ

pattani_09
นายซูฮัยบี  กูโน

"ช่วงแรกๆ ที่ได้เล่นอินเตอร์เน็ต ก็ไม่รู้ว่าการใช้แบบไหนที่ถูกวิธี แต่พอได้มาเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้
ก็ได้เรียนรู้ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเข้าเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายต่อตัวเราและบุคคล
รอบข้าง ซึ่งการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ก็คือการใช้อินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง ปลอดภัย ซึ่งอย่างน้อยๆ
ก็เป็นเกราะป้องกันให้กับตัวของเราเอง"ฟังต่อ

pattani_10
น.ส.วารุณี  ชัยฉลาด