CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนวัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร

kamphaengphet_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนวัชรวิทยา  เมื่อวันอังคารที่ 1  กุมภาพันธ์  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 53 คนและอาจารย์ 4 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

kamphaengphet_08

"โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี โดยเฉพาะศีลธรรมกับเยาวชน ในที่นี้มันขาดการต่อยอดไปเยอะ ซึ่งแม้แต่ในโรงเรียน
ที่แม้แต่วิชาศีลธรรมก็ไม่มีสอนภายในโรงเรียนแล้ว ซึ่งการที่โครงการนี้เข้ามาถือว่าเป็นส่วนเสริมที่ดี เพราะการที่
เอาศีลธรรมเข้ามาสอนควบคู่ไปกับการใช้อินเตอร์เน็ต ก็จะช่วยให้นักเรียนห่างไกลจากสิ่งไม่ดีที่แฝงตัวมากับ
อินเตอร์เน็ต"ฟังต่อ 

ผอ.ศุภชาติ  บดีรัฐภาพบรรยากาศกิจกรรม

kamphaengphet_02 kamphaengphet_03 kamphaengphet_04
kamphaengphet_05 kamphaengphet_06 kamphaengphet_07

"โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะกลุ่มเด็กวัยรุ่นจะมองว่าศีลธรรมเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ไม่น่าฟัง แต่พอได้
เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ทำให้รู้ว่าเรื่องศีลธรรมก็เป็นเรื่องที่มีมุมสนุกสนาน น่าสนใจ และสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก
ถ้าทุกคนในโลกนี้ขาดซึ่งศีลธรรม แต่ถ้าเราหันมารักษาศีลก็จะทำให้สังคมสงบสุข เกิดความสามัคคี" 
ฟังต่อ

kamphaengphet_10
นายวีรวัฒน์  อึ้งชัยพงษ์

"การที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ก็ทำให้ได้รู้ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ซึ่งเป็นการใช้อินเตอร์เน็ต
ที่ถูกต้อง ปลอดภัยที่แฝงตัวมากับอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้ ไปใช้กับตัวเองและบอกต่อเพื่อนๆ และ
ขยายต่อไปยังรุ่นน้องและครอบครัวให้รู้จักการใช้อินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง"
ฟังต่อ

kamphaengphet_09
น.ส.อรอนงค์  ปิ่นแก้ว