CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก จ.ตาก

tak_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดตาก แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก  เมื่อวันจันทร์ที่ 31  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 95 คนและอาจารย์ 7 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

tak_08

"รู้ดีใจมาก ที่ทางโรงเรียนได้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากจะได้รับโอกาสให้ใช้
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแล้ว ยังทำให้ตัวนักเรียนเองมีโอกาสค้นหาความรู้ได้หลากหลายรวดเร็ว
อีกทั้งยังได้เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของศีลธรรมซึ่งจะช่วยเสริมในส่วนที่ครูได้สอนในห้องเรียน
และเด็กนักเรียนเองสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อตัวของ
นักเรียนเอง"ฟังต่อ 

ผอ.สมศักดิ์ แสงประเสริฐภาพบรรยากาศกิจกรรม

tak_02 tak_03 tak_04
tak_05 tak_06 tak_07

"สำหรับเรื่องการบรรยายในเรื่องคุณธรรมและศีลธรรมในวันนี้ ผมว่าควรส่งเสริมให้เป็นการกิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง
เพราะว่าผู้ที่ได้รับการอบรม สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างถูกต้อง ซึ่งศีลข้อที่
สำคัญที่สุดก็คือศีลข้อ 5 ซึ่งเป็นเกี่ยวกับการห้ามดื่มสุรา หรือสิ่งของมึนเมา เพราะถ้าเราขาดศีลข้อนี้ ก็จะทำให้เรา
ขาดศีลข้ออื่นตามไปด้วย" ฟังต่อ

tak_09
นายจิรทรัพย์  ทองดีเลิศ

"โรงเรียนของหนูโชคดีมาก ที่ได้มีโครงการนี้เข้ามา เพราะเนื้อหาของการอบรมจะช่วยให้เราใช้อินเตอร์เน็ตได้
อย่างถูกวิธี และเป็นประโยชน์กับตัวเรามากที่สุด ซึ่งสามารถนำเอาไปพัฒนาตนเอง รู้จักระมัดระวัง และข้อจำกัด
ในการใช้อินเตอร์เน็ต โดยสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่ให้กับพี่ๆ น้องๆ ให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้
อย่างถูกวิธี" ฟังต่อ

tak_10
น.ส.รัตติการณ์ องอาจ