CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด

trat_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดตราด แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนตราษตระการคุณ  เมื่อวันอังคารที่ 25  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 50 คนและอาจารย์ 3 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

trat_08

"ถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ
เป็นเรื่องที่ไกล้ตัว ในชีวิตประจำวันของนักเรียน ซึ่งถ้าเราไม่เข้าไปสัมผัสในตรงนี้ อาจทำให้นักเรียน
เกิดความล้าหลังได้ นอกจากนี้ยังอาจทำให้ตัวนักเรียนห่างเหินในเรื่องของศีลธรรมไปด้วย เพราะ
หลักสูตรที่เข้ามาอบรมในวันนี้ มีการนำเอาเรื่องคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมมาสอนควบคู่ไปกับการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่"ฟังต่อ 

ผอ.สุรศักดิ์ ศิราอาจภาพบรรยากาศกิจกรรม

trat_02 trat_03 trat_04
trat_05 trat_06 trat_07

"รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะช่วยส่งเสริมในเรื่องของศีลธรรม คุณธรรม ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมความดี
ซึ่งช่วยยกระดับสิ่งดีๆ ให้กับตัวของเราเอง ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะเริ่มที่ตัวของเราเองก่อน จากนั้นก็นำไปเผยแพร่
ภายในครอบครัว และสังคมต่อๆ ไป"ฟังต่อ

trat_09
ด.ญ.วสุพร สังขจร

"โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่ทำให้นักเรียนภายในโรงเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต ได้รู้จักว่าการใช้
อินเตอร์เน็ต มีทั้งคุณและโทษในตัว โดยเฉพาะการใช้ภาษาของวัยรุ่นในอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการใช้ภาษาที่วิบัติ
ก็อยากให้เพื่อนๆ หันมาใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลัก การที่มีโครงการนี้เข้ามา ทำให้เราได้มีอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงใช้ ช่วยให้เราสามารถสืบค้นข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น" ฟังต่อ

trat_10
ด.ช.นรากร ปัญญาวรวุฒิ