CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

nakhon_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  เมื่อวันพุธที่ 26  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 177 คนและอาจารย์ 7 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

nakhon_08

"วันนี้ก็รู้สึกยินดี ที่ได้ให้โอกาสทางโรงเรียนและนักเรียน ได้เรียนรู้ในเรื่องระบบการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่มีการนำ
อินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการสื่อสาร ทั้งการนำอินเตอร์เน็ตไปใช้อย่างถูกวิธี หรือการนำไปใช้
ในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรโดยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์"
ฟังต่อ 

รองผอ.สุธรรม  ช่วยชัยภาพบรรยากาศกิจกรรม

nakhon_02 nakhon_03 nakhon_04
nakhon_05 nakhon_06 nakhon_07

"รู้สึกดีที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยได้เรียนรู้ในเรื่องของศีลธรรม ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
ในการทำงานหรือดำเนินชีวิต อยากฝากให้เพื่อนๆ ทุกคนที่ได้รับฟังการให้ความรู้ในเรื่องศีล ให้นำไป
ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน" ฟังต่อ

nakhon_10
นายจักรพันธ์  พ่วงจินดา

"รู้สึกดีใจที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ พวกพี่ๆ นิสัยดี ไม่ดุไม่ว่าเด็กๆ ซึ่งได้ให้ความรู้ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ
SMART ซึ่งจะได้นำความรู้ไปใช้ในเรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งในยุคนี้ อินเตอร์เน็ตกำลังมาแรง ทุกๆ คน
ก็คงจะใช้อินเตอร์เน็ตค่อนข้างคล่องแคล่ว ก็อยากฝากบอกไว้ว่า อย่าเล่นเกมส์ หรือเล่นเฟสบุ๊ค ให้มากนัก โดยให้
ใช้อินเตอร์เน็ตตามหลักการแบบ SMART" ฟังต่อ

nakhon_09
ด.ช.สถาพร  เนาว์วาสน์