CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จ.พัทลุง

phatthalung_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดพัทลุง แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  เมื่อวันอังคารที่ 25  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 86 คนและอาจารย์ 2 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

phatthalung_08

"รู้สึกว่านักเรียนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น คือนักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ในเรื่องของศีลธรรม ซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอด คือนักเรียนนอกจากต้อง
เรียนเก่งแล้ว ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยากฝาก
ถึงโรงเรียนอื่นที่สนใจ ถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาเข้าร่วมโครงการนี้"
ฟังต่อ 

รองผอ.สมนึก  นกน้อยภาพบรรยากาศกิจกรรม

phatthalung_02 phatthalung_03 phatthalung_04
phatthalung_05 phatthalung_06 phatthalung_07

"รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน
ซึ่งศีลแต่ละข้อล้วนมีประโยชน์ เช่นการไม่ประพฤติผิดในกาม ก็จะทำให้อนาคตของเราดี และการไม่ดื่มสุรา
ก็ทำให้เรามีสุขภาพดี ซึ่งในการปฏิบัติศีลมันมีประโยชน์แก่เราทุกๆ ข้อ ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้ก็จะเป็น
ประโยชน์แก่ตัวเราเอง ก็ขอขอบคุณพวกพี่ๆ เป็นอย่างมาก ที่ได้เข้ามาให้ความรู้ในครั้งนี้"
ฟังต่อ

phatthalung_09
ด.ญ.ฉันทิสา  สินซัง

"รู้สึกว่าการอบรมในครั้งนี้ที่ดี เพราะรู้ถึงจุดด้อยของเยาวชนและเข้ามาให้ความรู้ในการปรับปรุง และพัฒนาตนเอง
โดยเฉพาะในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ซึ่งช่วยให้เราห่างไกลจากภัยอันตรายมากขึ้น อยากจะฝากถึง
เพื่อนๆ ทุกคน ขอให้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง อย่างมีคุณค่า มากกว่าที่จะเอาไปเล่นเกมส์ ซึ่งไม่ได้ช่วยให้เรา
ประสบความสำเร็จในชีวิตได้" ฟังต่อ

phatthalung_10
ด.ช.นิธิศพัณณ์  ศรีหฤทัน