CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่

chiangmai_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนจอมทอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 21  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 72 คนและอาจารย์ 11 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

chiangmai_08

"รู้สึกดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ ในเรื่องของศีลธรรมและซีเอสอาร์สำหรับนักเรียน
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะในสังคมปัจจุบัน มันเป็นสังคมที่ล่อแหลม ตัวของเด็กเองก็ได้รับการดูแลจากพ่อแม่ได้
ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาให้ ซึ่งส่วนใหญ่ตัวเด็กนักเรียนมักจะได้คลุกคลีอยู่กับคอมพิวเตอร์
ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าเราไม่ได้ปลูกฝังในเรื่องของศีลธรรมให้กับตัวเด็ก ก็อาจทำให้
ตัวเด็กนักเรียนเอง ล่อแหลมได้ ในเรื่องการรับรู้ข้อมูลในสิ่งที่ไม่ดีเพียงด้านเดียว ทั้งที่จริง การใช้อินเตอร์เน็ต
มันมีด้านที่ดีและเป็นประโยชน์อีกมาก ซึ่งใช้ในการสืบค้นหาความรู้"
ฟังต่อ 

ผอ.รัตนาภรณ์  แปงทองภาพบรรยากาศกิจกรรม

chiangmai_02 chiangmai_03 chiangmai_04
chiangrai_05 chiangmai_06 chiangmai_07

"รู้สึกดีใจที่พวกพี่ๆ เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของศีลธรรม ซึ่งสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เพราะทุกวันนี้ คนเราอยู่ได้ด้วยศีลธรรม ซึ่งควรที่จะต้องมีศีลธรรมในตัวเอง เพื่อความสงบสุขของ
ทั้งตัวเราเองและของคนอื่น ซึ่งความรู้ที่ได้รับในวันนี้จะได้นำไปเผยแพร่และบอกต่อให้เพื่อนนักเรียน
ต่อไป และอยากจะฝากให้เพื่อนๆ ทุกคน ถ้าเกิดว่ามีโอกาส อยากจะให้มาเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะได้
ทั้งความรู้ ทั้งเรื่องของศีลธรรม และเกร็ดความรู้มากมาย"ฟังต่อ

chiangmai_09
น.ส.อริสา  แก้วมะโน

"การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทำให้เราได้รับความรู้ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ซึ่งช่วยให้เรา
ใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัย เพราะอาจจะมีคนที่ไม่ประสงค์ดีหลอกลวงเราให้เกิดความ
เสียหายได้ ซึ่งการได้รับความรู้ในส่วนนี้จะช่วยให้เรารู้เท่าทันภัย และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากอินเตอร์เน็ต
ได้ ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคนใกล้ตัวหรือนักเรียนภายในโรงเรียนให้รู้จักการ
ใช้อินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง" ฟังต่อ

chiangmai_10
นายอภิวัฒน์  ศรีสุข