CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จ.เชียงราย

chiangrai_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดเชียงราย แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  เมื่อวันศุกร์ที่ 21  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 99 คนและอาจารย์ 4 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

chiangrai_08

"การที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้มีการอบรม ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมาก และเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้นำ
โรงเรียนไปสู่ความก้าวหน้าอีกระดับ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีองค์ความรู้ที่ใหม่ขึ้น ที่มากขึ้น โดยเฉพาะใน
เรื่องของศีลธรรม เป็นเรื่องที่นักเรียนต้องศึกษาอยู่แล้ว แต่การที่มีทีมงานเข้ามาช่วยในส่วนนี้ก็ถือว่า
เป็นส่วนที่ดี ช่วยให้ตัวนักเรียนเอง ได้ตระหนักมากขึ้นในเรื่องของศีลธรรมในชีวิตประจำวันมันหมายถึง
อย่างไร มันใกล้ตัวอย่างไร และสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรบ้าง"
ฟังต่อ 

รองผอ.สมพงศ์  พินิจภาพบรรยากาศกิจกรรม

chiangrai_02 chiangrai_03 chiangrai_04
chiangrai_05 chiangrai_06 chiangrai_07

"รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการที่ดี ซึ่งทั้งทางโรงเรียนและตัวนักเรียนเองก็ได้รับ
ประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะตัวเด็กในปัจจุบัน อาจจะลืมเลือนหายไปบ้าง ซึ่งความรู้ที่ได้รับในวันนี้ สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง ซึ่งสำหรับตัวเยาวชนก็ควรจะมีศีลธรรมติดตัวเอาไว้ เพราะสามารถนำไปใช้
ทั้งในด้านการเรียน และการดำรงชีวิต"ฟังต่อ

chiangrai_09
นายสิทธิชัย  ถาบุตร

"รู้สึกดีและประทับใจที่ได้มาทำกิจกรรมในส่วนนี้ เพราะได้ทั้งความสนุกและความรู้ ซึ่งในภาคเช้า
ก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของศีลธรรม และช่วงบ่ายก็ได้เรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ซึ่งช่วยให้
เรารู้จักการใช้งานที่ถูกวิธี มีความปลอดภัย และเกิดประโยชน์มากขึ้น ในส่วนของการใช้ภาษาใน
อินเตอร์เน็ตซึ่งมีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องเพราะ จะทำให้เกิดการใช้ภาษาที่ผิด จนอาจนำมาสู่การใช้
ภาษาในชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษา" ฟังต่อ

chiangrai_10
น.ส.หรรษา  เครือต๊ะ