CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จ.แพร่

phrae_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดแพร่ แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เมื่อวันอังคารที่ 18  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 143 คนและอาจารย์ 8 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

Phrae_08

"รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ซึ่งทั้งทางโรงเรียนและนักเรียนเห็นชอบให้การสนับสนุน
เพราะว่าได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธี มีคุณภาพและมีจิตสำนึกให้
กับตัวนักเรียน นอกจากนี้ในเรื่องการใช้ภาษาของนักเรียนในอินเตอร์เน็ต ตัวอาจารย์เองได้
มองว่าเป็นประเด็นในเรื่องของการเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นความแปลก น่าสนใจ หรือให้โดนใจ
ผู้อ่าน แต่เมื่อเค้าโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ตัวเด็กนักเรียนเองก็จะรู้จักการปรับเปลี่ยนการใช้ภาษาที่
ถูกต้องตามวุฒิภาวะ ที่สมควรเอง" ฟังต่อ 

รองผอ.สง่า  พุ่มพวงภาพบรรยากาศกิจกรรม

phrae_02 Phrae_03 Phrae_04
Phrae_05 Phrae_06 Phrae_07

"รู้สึกดีใจที่ได้เข้าอบรมในโครงการนี้ เพราะได้รับประสบการณ์มากมาย โดยเฉพาะพี่ๆ ได้เข้ามาแนะ
แนวทางให้ความรู้ในเรื่องของศีลธรรม ซึ่งจะทำให้พวกเราได้นำไปต่อยอดในการปฏิบัติตนเองให้อยู่
ในศีลธรรม ในการดำเนินชีวิต และจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
เพราะทุกสังคมจะขาดซึ่งศีลธรรมไปไม่ได้ เพราะจะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างไม่เป็นสุข จึงต้องมีศีลธรรม
เข้ามาควบคุมด้วย"ฟังต่อ

Phrae_09
น.ส.สลิลทิพย์  อินทรีย์

"รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาเป็นตัวแทนในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้รู้จักคำว่า SMART ว่าไม่ได้แปลว่า
เท่ห์ เพียงอย่างเดียว แต่มันคือการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ภาษาที่มีการใช้กัน
อย่างผิดๆ ในการแชทบนโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ถูกลืมเลือนไปได้ อยากฝากบอก
เพื่อนๆ ให้รู้จักการใช้อินเตอร์เน็ตให้ถูกวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้หาความรู้ที่มีประโยชน์ หรือการใช้ภาษาที่ถูกต้อง"
ฟังต่อ

Phrae_10
นายเกียรติพันธ์  กันทะสอน