CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จ.จันทบุรี

chanthaburi_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดพิษณุโลก แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16  ธันวาคม  2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 492 คนและอาจารย์ 11 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

chanthaburi_08

"ดีใจแทนบุคลากรในโรงเรียนที่จะได้รับความรู้ในสิ่งต่างๆ มาสู่โรงเรียนมากขึ้น ซึ่งมันเป็นโครงการที่ให้นักเรียน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเตอร์เน็ต และการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว และรู้จัก
การใช้ได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวนักเรียน นอกจากนี้ยังนำเอาเรื่องของศีลธรรมเข้ามาสอน ซึ่งเด็กไทย
ในปัจจุบันตอนนี้ขาดสิ่งสำคัญเหล่านี้กันมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรม ศีลธรรม และเรื่องจิตอาสา"
ฟังต่อ 

รองผอ.อภิวัชร หาญปราบภาพบรรยากาศกิจกรรม

chanthaburi_02 chanthaburi_03 chanthaburi_04
chanthaburi_05 chanthaburi_06 chanthaburi_07

"เรื่องศีลธรรมนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการมีโครงการนี้เข้ามา ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างมาก
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อตัวเยาวชน ก็จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ว่าสิ่งไหนควรจะหลีกเลี่ยง หรือสิ่งไหนจะนำไปประยุกต์
ใช้ให้ได้มากที่สุด เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นผลดีแก่ตัวเราเอง"
ฟังต่อ

phitsanulok_09
นายรังสิมนต์  ชายหาด

"ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง ว่าเราควรจะใช้ยังไงให้ถูกวิธี นอกจากนี้ยังได้รู้ในเรื่องประโยชน์
ของอินเตอร์เน็ตสามารถนำมาปรับใช้ ค้นหาสิ่งต่างๆ ที่เราต้องการได้ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้
อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ซึ่งก็คือการใชอย่างฉลาด อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ซึ่งได้บอกให้เรารู้จักระวังเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลตนเองในโลกออนไลน์ และอันตรายจากคนแปลกหน้า" 
ฟังต่อ

phitsanulok_10
น.ส.จรัญญา แผนพิมาย