CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.พิษณุโลก

phitsanulok_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดพิษณุโลก แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  เมื่อวันพุธที่ 15  ธันวาคม  2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 104 คนและอาจารย์ 14 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

phitsanulok_08

"การอบรมในวันนี้ ช่วยปลูกฝังศีลธรรมให้กับเด็ก การใช้อินเตอร์เน็ตให้อยู่ในกรอบศีลธรรมมากขึ้น อย่างน้อยเด็ก
ก็จะมองเห็นผลดีผลเสีย ที่ตัวเองจะกระทำลงไป ไม่ให้ไปกระทบผู้อื่น จนทำให้ผู้อื่นได้รับทุกข์จากการกระทำของ
ตัวนักเรียนเอง ซึ่งโลกอินเตอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มันกว้างขวาง ซึ่งการอบรมในวันนี้จะช่วยให้เด็กนักเรียน เล่นอินเตอร์เน็ต
อยู่ในกรอบมากขึ้น สำหรับค้นหาความรู้ หรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเด็ก"
ฟังต่อ 

รองผอ.ธวัช   บุญประสพภาพบรรยากาศกิจกรรม

phitsanulok_02 phitsanulok_03 phitsanulok_04
phitsanulok_05 phitsanulok_06 phitsanulok_07

"รู้สึกดีมากที่พี่ๆ เป็นกันเอง และให้ความรู้ได้อย่างสนุกสนาน ทำให้นักเรียนตั้งใจฟัง ซึ่งจะนำความรู้ที่พวกพี่ๆ
ไปบรรยายในวันนี้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราให้ดีขึ้น ซึ่งในเรื่องศีล เราสามารถ
นำไปทำความดีได้ในหลายๆ ด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราและผู้อื่นได้"
ฟังต่อ

phitsanulok_09
นายวสุธร ชูแสงเพชร

"รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามารับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต ควบคู่กับการมีศีลธรรม ในการที่จะเข้าสู่การ
เรียนรู้ต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต ในเรื่องของภาษาของวัยรุ่นในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ซึ่งบางคำอยมรับ
ว่าฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกัน ซึ่งแตกต่างกับภาษาไทยดั้งเดิม" 
ฟังต่อ

phitsanulok_10
น.ส.พิมวลัย  สายหัสดี