CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์

kalasin_1  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม  2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1018 คนและอาจารย์ 28 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

kalasin_8

"โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ที่ได้เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของศีลธรรมกับเยาวชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับเยาวชนในวัยเรียน ซึ่งในเรื่องนี้ ทางโรงเรียนก็จะนำไปบูรณาการ จัดการเรียนรู้ ในรายวิชาต่างๆ โดยเฉพาะในวิชา
คอมพิวเตอร์ ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต ถ้าเราไม่มีศีลธรรมหรือขาดศีลธรรมไป ก็จะทำให้ตัวนักเรียน ใช้อินเตอร์เน็ต
ในทางที่ผิด ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเยาวชนวัยรุ่น ซึ่งเขาจะได้ทราบว่าสื่ออันไหนเค้าควรจะรับหรือไม่ควรรับ"
ฟังต่อ 

รองผอ.ฉวีวรรณ  ลาภเสถียรภาพบรรยากาศกิจกรรม

kalasin_2 kalasin_3 kalasin_4
kalasin_5 kalasin_6 kalasin_7

"ความรู้ที่ได้รับวันนี้ในเรื่องของศีล 5 ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนควรจะรู้ไว้ และนำไปปฏิบัติ ซึ่งในวัยรุ่นถ้าขาดศีลข้อใด
ข้อหนึ่งไป ถ้าเราไม่รู้ หรือไม่เข้าใจ ก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตของเราได้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงวัยรุ่น ก็คือการ
รักษาศีล 5 ด้วยความเข้าใจว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด เมื่อเข้าใจแล้วก็จะสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน"
ฟังต่อ
kalasin_9
นายนฤเบศ  ไชยภักดี

"การใช้อินเตอร์เน็ตต้องมีขอบเขตของการใช้อย่างชัดเจน ข้อดีก็คือการศึกษาหาความรู้ ส่วนข้อเสียก็คือ
การเผยแพร่ข้อมูลของตนเอง ซึ่งเราต้องรู้จักป้องกันตนเองจากโลกไซเบอร์ ไม่เผยแพร่ข้อมูลมากเกินไป
ส่วนในเรื่องภาษาสมัยนี้ เกิดการวิบัติไปมาก เนื่องจากเด็กไทยใช้ภาษาที่ผิดๆ ก็อยากฝากบอกเพื่อนๆ
ที่ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องให้คำนึงถึงภาษาที่มาจากบรรพบุรุษของเรา ซึ่งเราควรหวงแหนเอาไว้"
ฟังต่อ

kalasin_10
น.ส.พัชรา  วิสัย