CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

korat_1  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดนครราชสีมา แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนวัดสระแก้ว  เมื่อวันอังคารที่ 30  พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 88 คนและอาจารย์ 6 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

korat_8

"โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
หรือผู้คนในชุมชนที่จะเข้ามาใช้บริการ ซึ่งปกติทางโรงเรียนก็ได้ปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้กับตัว
นักเรียนอยู่แล้ว นอกจากการให้ความรู้ ยังต้องปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้ติดตัวนักเรียนไป ซึ่งโครงการ
นี้เข้ามา ซึ่งทำได้ดี สื่อสารได้ชัดเจน และสามารถเสริมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนทำอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
" ฟังต่อ 

รองผอ.ภูมินทร์  วิมลศิลป์ภาพบรรยากาศกิจกรรม

korat_2 korat_3 korat_4
nongkhai_05 korat_6 korat_7

"รู้สึกภาคภูมิใจที่ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมโครงการ CSR Campus ปี 3 และรู้สึกดีที่ได้รับการอบรม
ในเรื่องของศีลเพิ่มเติม จากที่ทางโรงเรียนได้ให้การอบรมไว้ ซึ่งจะนำไปใช้ปฏิบัติต่อไป ซึ่งการรักษาศีล 5 สำคัญมาก
เพราะจะทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า และเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนในรุ่นหลังต่อไป"
ฟังต่อ
korat_9
ด.ญ.ณัฐวรา อัครกตัญญู

"รู้สึกดีที่โรงเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรมโครงการ CSR Campus ปี 3  ซึ่งในปัจจุบันรู้สึกว่าสังคมออนไลน์
มีการเชื่อมโยงกัน ทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น เราจึงควรนำหลักการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART มาใช้ใน
การเลือกคบเพื่อน นอกจากนี้ยังควรใช้ภาษาไทยให้ถูกหลักในการใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งการที่มีอินเตอร์เน็ตเข้ามาใน
โรงเรียน ก็ช่วยให้เราศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้มากขึ้น"
ฟังต่อ

korat_10
ด.ญ.นิพพิชฌน์ สร้อยสวัสดิ์