CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู

nongbua_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  เมื่อวันพุธที่ 17  พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 43 คนและอาจารย์ 5 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

nongbua_08

"โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และเป็นประโยชน์กับเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ถ้ามองถึงในยุคปัจจุบันที่เรามองเห็นแต่ความเจริญ
ทางเทคโนโลยี  การพัฒนาเทคโนโลยีที่มากขึ้น อาจจะทำให้ในส่วนของการดูแลในเรื่องศีลธรรมอาจจะลดน้อยลง  ดังนั้น
การที่เกิดโครงการนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน ให้การใช้เทคโนโลยีถูกควบคุมด้วยหลัก
ของศีลธรรมและความรู้สึกที่มีกฎ กติกา" ฟังต่อ 

รองผอ.นิคม  เบี้ยวเก็บภาพบรรยากาศกิจกรรม

nongbua_02 nongbua_03 nongbua_04
nongbua_05 nongbua_06 nongbua_07

"ในวันนี้ที่พวกพี่ๆ มาให้ความรู้ ก็เป็นการสร้างเสริมแนวทางในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของศีลธรรม ก็รู้สึกว่า
เป็นเรื่องที่ควรจะได้รับการศึกษาให้มันมากกว่านี้ เพราะว่าวัยรุ่นในปัจจุบันไม่ค่อยเข้าถึงในเรื่องของศีลธรรมซักเท่าไหร่
ซึ่งการที่เราจะนำมาปรับใช้ มันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของตัวเราเองด้วย ซึ่งทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวของเราเอง"
ฟังต่อ
nongbua_09
น.ส.ชลิดา  กำลาเลี้ยง

"อินเตอร์เน็ต เราสามารถนำไปใช้ในด้านการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ และใช้ในด้านการสื่อสารกับเพื่อนๆ ครู อาจารย์
โดยในเรื่องของการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ช่วยให้เรารู้จักการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และเกิดประโยชน์สูงสุด
และช่วยเตือนสติในเรื่องสิ่งไหนดี หรือไม่ดี ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ต"
ฟังต่อ

nongbua_10
นายสุวิทย์  จูมจะนะ