CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จ.เลย

loei_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดเลย แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  เมื่อวันอังคารที่  16  พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 638 คนและอาจารย์ 13 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

loei_08

"เรื่องศีลธรรมและเรื่องธรรมะ มีความจำเป็นอย่างมากในสังคมไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ที่ทางทีมงานได้เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน
โดยการเอาหลักธรรมะ มาสอนควบคู่กับเรื่องไอที ซึ่งในโลกของอินเตอร์เน็ต เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ดังนั้น เราต้องมีหลักเกณฑ์
มีวิธีการในการแก้ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตที่ผิดวิธี หรือการค้นคว้าหาข้อมูลในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องนำ
เอาธรรมะ มาเป็นหลักในการเรียนรู้ ในโลกไอที ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความคิดและการกระทำของ
นักเรียน" ฟังต่อ 

ผอ.ยงยุทธ   ทิพยรสภาพบรรยากาศกิจกรรม

loei_02 loei_03 loei_04
loei_05 loei_06 loei_07

"ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับศีลธรรม ซึ่งเป็นศีลทั้ง 5 ข้อ ซึ่งจะนำไปบอกต่อแก่รุ่นน้องว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร และจะเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้องๆ ได้ปฏิบัติตาม และเป็นคนดีของสังคม ซึ่ง ศีล 5 ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าเราไม่มีศีล 5
เราก็จะไม่สามารถอยู่ได้ในสังคม" ฟังต่อ
loei_09
นายภัทรพงศ์ บัวเปลือย

"ในการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้รู้ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ว่าไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวถ้าไม่จำเป็น
ไม่ควรนัดเจอเพื่อนที่รู้จักผ่านทางอินเตอร์เน็ต และในเรื่องของการใช้ภาษาของวัยรุ่นในสมัยนี้ มักจะใช้ภาษาที่เร่งรีบ
ทำให้ติดนิสัยจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้ภาษาไทยวิบัติไปจากเดิม"
ฟังต่อ

loei_10
น.ส.ปาริชา  สมศรีมี