CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนศรีประทุมพิทยาคาร จ.อุบลราชธานี

ubon_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี  แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนศรีประทุมพิทยาคาร  เมื่อวันอังคารที่  16  พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 96 คนและอาจารย์ 4 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

ubon_08

"ทางเรา รู้สึกดีใจและภูมิใจ ที่ได้รับคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดี ในการสอนใช้อินเตอร์เน็ต
และการสืบค้นด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และในส่วนของเรื่องศีลธรรม ก็มีส่วนส่งเสริมให้นักเรียนได้เริ่มตระหนัก
และปลูกจิตสำนึกในสิ่งที่ดี นอกจากนี้ในเรื่องการใช้ภาษาของเด็ก จะไปคิดว่าเป็นภาษาวิบัติซะทีเดียวเลยก็ไม่ได้
แต่เป็นเรื่องที่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่บางส่วน เราจะต้องแยกแยะให้นักเรียนรู้ว่า คำที่เค้าพูดนั้นมันหมายถึงอะไร
ควรใช้หรือไม่" ฟังต่อ 

อ.วารุณี  ประสานวงศ์ภาพบรรยากาศกิจกรรม

ubon_02 ubon_03 ubon_04
ubon_05 ubon_06 ubon_07

"รู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมโครงการดีๆ ที่สอนให้รู้ในเรื่องต่างๆ ให้รู้จักเป็นคนมีศีลธรรม โดยจะนำความรู้ศีลธรรมที่ได้รับ
ไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในเรื่องของศีล 5 มีความสำคัญต่อเรามาก เพราะถ้าคนเราขาดศีลธรรม
ก็จะทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ดี แต่ถ้าเรามีศีล 5 ก็จะมีแต่การกระทำสิ่งที่ดีๆ ประเทศชาติก็จะพัฒนา ถ้ามีประชาชนที่มี
คุณภาพ ก็อยากฝากให้เพื่อนๆ เป็นคนที่มีศีลธรรม และแสวงหาความรู้ใส่ตัว"
ฟังต่อ
ubon_09
ด.ช.ศุภณัฐ  ตั้งศิริวัฒนกุล

"รู้สึกดีใจที่พี่ๆ ได้เข้ามาให้การอบรม ก็รู้สึกสนุก และได้รับความรู้ เช่นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องอินเตอร์เน็ต เพราะเมื่อก่อน
เล่นคอมโดยที่ไม่รู้อะไรเลย แต่พอได้เรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ก็ช่วยให้เรารู้วิธีการเล่นที่ปลอดภัย ถูกวิธี
และสามารถระวังภัยที่จะเกิดกับตัวเองจากอินเตอร์เน็ตได้ นอกจากนี้ยังรู้วิธีการสืบค้นหาข้อมูลความรู้ที่ต้องการได้จาก
อินเตอร์เน็ตอีกด้วย" ฟังต่อ

ubon_10
น.ส.สุภัทรา  กอบบุญ