CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนหนองบัวละเหววิทยาคาร จ.ชัยภูมิ

chaiyaphum_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดชัยภูมิ แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนหนองบัวละเหววิทยาคาร  เมื่อวันจันทร์ที่  15 พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 293 คนและอาจารย์ 10 ท่าน  ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

chaiyaphum_08

"โครงการ CSR Campus เป็นโครงการที่ดี  สร้างโอกาสให้นักเรียน ได้มีแหล่งสืบค้นความรู้ และยังเป็นการช่วยเหลือชุมชน
ในการเข้ามาหาความรู้ ในเขตพื้นที่โรงเรียน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่าย ของนักเรียนและชุมชน ได้ในระดับหนึ่ง  และในเรื่องการ
ใช้ภาษาของวัยรุ่น มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย" ฟังต่อ 

ผอ.สิทธิพร บำเพ็ญเพียรภาพบรรยากาศกิจกรรม

chaiyaphum_02 chaiyaphum_03 chaiyaphum_04
chaiyaphum_05 chaiyaphum_06 chaiyaphum_07

"ศีลธรรมก็คือความปกติ การมีศีลธรรมครบทั้ง 5 ข้อนั้น จะทำให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีและประเสริฐ ซึ่งการทำความดี
และการรักษาศีลเป็นสิ่งที่ไม่ยาก ซึ่งการใช้ชีวิตประจำวันก็จำเป็นที่จะต้องนำศีลทั้ง 5 ข้อนี้ไปใช้ ซึ่งการที่เราเป็น
เด็กนักเรียนเราก็ควรที่จะสนใจแต่เรื่องเรียนมากกว่าเรื่องอื่น และอยากจะฝากถึงเพื่อนๆ วัยของเราเป็นวัยที่กำลังเรียน
อนาคตของเรายังอีกไกล เราก็ควรที่จะต้องทำตัวดีๆ เช่นการนำศีลทั้ง 5 ข้อไปใช้"
ฟังต่อ

chaiyaphum_09
น.ส.สุธิสา นาชะนาง

"เราสามารถนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ ไปปฏิบัติและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ในเรื่องของการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ
SMART คือการใช้แบบไม่ฟุ่มเฟือย มีประโยชน์ คุ้มค่า และในเรื่องการใช้ภาษาของวัยรุ่น เป็นการใช้ภาษาที่ผิด
ซึ่งภาษาไทยของเราก็เป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์อยู่แล้ว และเป็นภาษาที่เราคิดค้นขึ้นเอง ดังนั้นเราก็ควรที่จะใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง" ฟังต่อ

chaiyaphum_10
นายศรัณยู  บุญไทย