CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง

trang_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดตรัง แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ  เมื่อวันศุกร์ที่  5 พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 113 คนและอาจารย์ 2 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

trang_08

"ขอแสดงความชื่นชมที่ได้นำโครงการดีมาสู่นักเรียน ในเรื่องของการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ เพราะจากการที่
ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าทีมงานที่มา มีการเตรียมการอย่างดี มีสื่อและเนื้อหาที่สามารถให้เด็กนั้น
เชื่อมโยงองค์ความรู้ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี การที่วันนี้ได้รับการอบรมในเรื่องศีลธรรมกับเยาวชน
และเรื่องของ CSR นั้น ผมว่าสามารถนำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระความรู้ได้ทุกกลุ่ม เพราะเด็กได้เรียนรู้เรื่องศีลธรรม
กับเยาวชนอย่างดี เนื่องจากในปัจจุบันนี้ เราจะสังเกตุเห็นว่า เด็กและเยาวชนห่างเหินศีลธรรมไปมาก เนื่องจากไม่มีสื่อ
ไปชักจูงให้เด็กเข้าสู่ศีลธรรม" ฟังต่อ 

อ.สถาพร  มุ่งเพียรมั่นภาพบรรยากาศกิจกรรม

trang_02 trang_03 trang_04
trang_05 trang_06 trang_07

"สำหรับศีลธรรม จะมีการอบรมในเรื่องต่างๆ และจะมีการอบรมให้น้องๆ ได้เรียนรู้ในสิ่้งที่ดีๆ และไม่ดี และเลือกนำไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวัน ในเรื่องนี้ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก ในชีวิตประจำวัน เราจะต้องประพฤติปฏิบัติ อะไร ยังไงบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ที่ดีและไม่ดี ถ้าเรามีสติ ก็จะทำแต่ในสิ่งที่ดี แต่ถ้าเราขาดสติ เราก็จะทำแต่สิ่งที่ไม่ดี และทำให้เราผิดศีลด้วย อยากจะฝากเพื่อนๆ
ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติ อย่าผิดหลักศีล 5 ข้อ เพราะจะทำให้ผู้อื่นรังเกียจเราได้ และจะทำให้เราขาดสติ ทำในสิ่งที่ไม่ดี
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น" ฟังต่อ

trang_09
ด.ญ.ธาราพร   สินธุ์พันธ์

"การรู้จักใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธีนั้น ถือว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าเราใช้อินเตอร์เน็ตอย่างผิดวิธี จะนำไปสู่ความ
เดือดร้อนได้ ซึ่งในอินเตอร์เน็ต ก็มีคนที่ไม่ดีอย่างเช่นพวกแฮ็คเกอร์ หรือพวกที่ชอบปล่อยไวรัสสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
ดังนั้นเราควรเรียนรู้ที่จะป้องกันตนเองและใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธี ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ในความคิดของ
ผมคือ การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธี ใช้อย่างฉลาด ใช้อย่างคุ้มค่า ในเรื่องของการใช้ภาษา ก็ควรพูดให้ถูกต้อง ไม่หยาบคาย
เวลาพิมพ์ ก็ควรพิมพ์คำต่างๆ ให้ถูกต้อง เพื่อในอนาคตเราจะได้เรียนและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง"
ฟังต่อ

trang_10
ด.ช.พีระวัฒน์ เพ่งพิศ