CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนวิชิตสงคราม จ.ภูเก็ต

phuket_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดภูเก็ต แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนวิชิตสงคราม  เมื่อวันพุธที่ 3  พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 246 คนและอาจารย์ 18 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

phuket_08

"เรื่องศีลธรรมกับเยาวชน ช่วยให้นักเรียนได้ตระหนัก ได้มีจิตสำนึก ในเรื่องของการมีคุณธรรม ศีลธรรมในการดำรงชีวิต ส่วนในเรื่อง
ของ CSR เป็นเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งความจริงแล้ว โรงเรียนเราถูกเรียกว่า โรงเรียนวิถีลูกเสือ ซึ่งเราได้ดำเนินการ
เรื่องนี้มาหลายปีแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง คือการได้ทำประโยชน์ต่อสังคม และในเรื่องของอินเทอร์เน็ต
ทำให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียน การสอน และการบริหารได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ ที่มีอยู่หลากหลายในโลกไซเบอร์ ซึ่งในปัจจุบัน ระบบการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะ Social network ซึ่งเรามักจะพบบ่อยๆ ว่า
เด็กได้ใช้ภาษาไทยที่ผิดเพี้ยนไป ซึ่งเราก็ถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมาก การที่จะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ได้ใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART
ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องที่ดีมาก" ฟังต่อ 

ผอ.ทิวา  ลิ่มสงวนภาพบรรยากาศกิจกรรม

phuket_02 phuket_03 phuket_04
phuket_05 phuket_06 phuket_07

"ในเรื่องของศีล ทำให้ได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของศีลมากขึ้น และนำไปปฏิบัติ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น
ในเรื่องของ CSR ก็คือ ให้หนูได้รู้จักกับอินเตอร์เน็ตกว้างไกลมากขึ้น ก็จะระดมเพื่อนที่เข้าร่วมอบรมในเรื่อง CSR
ว่าเราสามารถนำความรู้ที่ได้ มาใช้ประโยชน์อะใรให้กับรุ่นน้อง รุ่นหลังให้ได้มากยิ่งขึ้น เรื่องของศีล ก็มีความสำคัญมาก
ในระดับหนึ่ง ก็คือทำให้เราได้คิดก่อนที่จะกระทำลงไป "
ฟังต่อ
phuket_09
น.ส.วินารักษ์   ทองดี

"คิดว่ามันมีประโยชน์กับทุกคนที่ใช้ เช่นการค้นหาข้อมูล ใช้ทำโปรแกรมต่าง น่าจะบอกต่อๆ กันไปว่าเรื่องนี้มีประโยชน์
อย่างไรบ้าง สำหรับคนรอบข้าง ในเรื่องการใช้ภาษา ในความคิดของหนู ก็คิดว่า น่าจะใช้ภาษาของเราตั้งแต่เดิมมา น่าจะดีกว่า
อาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้าง เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีต่างๆ ที่ใช้ได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น
ปกติอาจจะใช้พิมพ์ชื่อแล้วเข้าไปในเว็บไซต์เลย แต่พี่ๆ ก็สอนวิธีใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งช่วยในการค้นได้อย่างสะดวก
ยิ่งขึ้น" ฟังต่อ

phuket_10
น.ส.ขวัญชนก เกตสวนจิตร