CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม

nakhonpathom_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดนครปฐม แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  เมื่อวันศุกร์ที่  3 กันยายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 421 คนและอาจารย์ 12 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

nakhonpathom_10

"การอบรมครั้งนี้มีส่วนอย่างมากเลย อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้รู้คุณค่าของการใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนรู้ ใช้อย่างถูกต้อง
ไม่ใช้ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ ในเรื่องของศีลธรรมกับเยาวชน การให้ความรู้ด้านนั้นก็เป็นการปลูกฝังจิตใจของเยาวชน
หรือนักเรียนให้ไม่คิดแต่สิ่งที่มันให้โทษต่อสังคม ซึ่งมันก็มาเชื่อมกับอินเตอร์เน็ตตรงที่ว่า ไม่ไปฝักใฝ่อยู่ในเว็ปไซต์ที่ลามก
อนาจาร หรือเว็ปไซต์ที่ผิดศีลธรรม ผิดประเพณี วัฒนธรรม"
ฟังต่อ 

ผอ.องอาจ  ตรีชันภาพบรรยากาศกิจกรรม

nakhonpathom_02 nakhonpathom_03 nakhonpathom_04
nakhonpathom_05 nakhonpathom_06 nakhonpathom_07

"รู้สึกดีใจค่ะ ที่วันนี้จะได้รับความรู้ที่จะสามารถเผยแพร่ให้กับคนอื่น และที่สามารถจะไปบอกผู้ปกครองบอกคนอื่นได้
ในวันนี้ก็รู้สึกว่าพี่ๆ ได้มาปลูกฝังศีลธรรมให้นักเรียนโรงเรียนไร่ขิงวิทยาเยอะมาก เพราะปกติสื่อการสอนของโรงเรียน
มีน้อยมาก ก็ได้รับการนำเสนอจากพี่ๆ วิทยากรทำให้รู้เรื่องศีลธรรม ก็เอามาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น"
ฟังต่อ
nakhonpathom_09
น.ส.ศศิอาภา จายะวานิช

"ก็ดีครับที่มีกิจกรรมนี้ ทำให้เพื่อนๆ ได้รู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก สำหรับระบบสารสนเทศ หลายคนไม่รู้และใช้ไม่ค่อยเก่ง
ก็สามารถใช้ได้ดีขึ้น การใช้อินเตอร์เน็ตแบบ Smart ทำให้รู้ว่า อินเตอร์เน็ตในโลกออนไลน์ของเรา มีทั้งส่วนที่ดี และไม่ดี
ทำให้เรารู้จักที่จะใช้สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อออนไลน์และ ระวังภัยต่างๆ ที่แฝงตัวมาหลายวิธี"
ฟังต่อ

nakhonpathom_08
นายบัณฑิต  ดิษฐสกุล