CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จ.สมุทรสาคร

samutsakhon_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  2 กันยายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 36  คนและอาจารย์ 2 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

samutsakhon_10 "โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ที่จะส่งเสริมเด็ก ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับการสื่อสาร การใช้อินเตอร์เน็ต
เพราะว่าตอนนี้ บางอย่าง เด็กเอาไปนำเอาไปใช้ผิดๆ ถ้าเราให้เด็กได้เรียนรู้ตรงนี้ จะได้นำไปใช้ให้ถูก ซึ่งในตอนนี้มันก็มี
ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องละเมิดสิทธิ์ เค้าจะได้มีความรู้ในเรื่องตรงนี้"
ฟังต่อ 
รองผอ.ลัดดา  ลิมสวัสดิ์ภาพบรรยากาศกิจกรรม

samutsakhon_02 samutsakhon_03 samutsakhon_04
samutsakhon_05 samutsakhon_06 samutsakhon_07

"ก่อนเข้าร่วมอบรมก็คิดว่าโครงการนี้ธรรมดา ไม่ค่อยมีอะไรมาก แต่พอได้เข้าร่วมอบรมก็คิดว่าโครงการนี้มันพิเศษ
ไม่เหมือนโครงการที่เคยอบรมมา ในส่วนความรู้ที่ได้ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ ครับ ศีลข้อที่ผม
ทำได้มากที่สุด ผมคิดว่าน่าจะเป็นศีลข้อ 5 เรื่องการดื่มแอลกอฮอล์"
ฟังต่อ

samutsakhon_08
นายวิชัย  โลหชิตรานนท์

"ได้ทราบถึงวิธีการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นทิปเล็ก น้อยๆ สำหรับการค้นหาข้อมูล ส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ
Smart  คือเป็นการคิดวิเคราะห์ ลำดับการตัดสินใจในการใช้อินเตอร์เน็ตของเรา ว่าใช้แล้วจะเกิดผลดีอย่างไร
ผลเสียอย่างไร  บางที เราโพสข้อมูล หรือนำข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาใช้ อาจจะมีผู้ไม่หวังดีมานำข้อมูลของเราไปใช้"
ฟังต่อ

samutsakhon_09
น.ส.พรรณธิดา  มิตตัสสะ