CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ จ.ราชบุรี

ratchaburi_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดราชบุรี แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนราชโบริการนุเคระห์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  2 กันยายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 536  คนและอาจารย์ 16 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

ratchaburi_10

"ด้านคุณธรรมและจริยธรรมถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในปัจจุบันคุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ เด็กจะพบเห็นอยู่มากมาย
ซึ่งจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่โรงเรียนก็จะพยายามที่จะนำความรู้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม มาส่งเสริมในด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เช่นมีความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน มีการช่วยเหลือต่อส่วนรวม มีจิตสำนึกในสิ่งที่ดี"
ฟังต่อ 

ผอ.วัชรินทร์  เวชสุวรรณภาพบรรยากาศกิจกรรม

ratchaburi_02 ratchaburi_03 ratchaburi_04
ratchaburi_05 ratchaburi_06 ratchaburi_07

"รู้สึกดี เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะทำให้เราได้รับความรู้ ศีลธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งบางคนคิดว่า
เป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่ความจริงมันก็เป็นเรื่องที่ไกล้ตัวเรา ดีที่ว่าพี่เค้าจัดกิจกรรมนี้ ทำให้เยาวชนตระหนักในเรื่องศีลธรรม
มากขึ้น ก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ถ้าเราปฏิบัติตามศีล 5 ก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุข"
ฟังต่อ
ratchaburi_08
น.ส.สุภาวดี  พูลนิล

"รู้สึกดีมากคะ เพราะว่าได้รับความรู้หลายอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ ก็สามารถนำไปใช้ต่อในด้านการศึกษา หาความรู้
ด้านต่างๆ อย่างที่การอบรมในครั้งนี้ก็ได้ตัวอย่างมากมายเช่น การไปดาวน์โหลด E-Book จากสื่ออินเตอร์เน็ต โดยใช้
ตามเว็ปต่างๆ ไม่ว่าจะทางกระทรวงศึกษาธิการ หรือว่าเว็ปไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง"
ฟังต่อ

ratchaburi_09
น.ส.มณิศา  พุ่มนวล