CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี

pathumthani_01 

 กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดปทุมธานี แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 610  คนและอาจารย์ 12 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

pathumthani_08

"ทางเรายินดีที่มีโครงการรูปแบบนี้เข้ามาอบรมนักเรียน ทั้งยังเป็นการย้ำเตือนให้นักเรียนเกิดการตระหนักเรื่องความรับผิดชอบ
ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่โรงเรียนสอนคืออยากให้นักเรียนรัก พ่อแม่ ครูบาอาจารย์โดยจะทำให้เด็กๆ รักสังคมอีกด้วย และเรื่อง
Internet ก็จำเป็นต้องอาศัยคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการทำให้นักเรียนเกิดการเตรียมตัวในเรื่อง
ศีลธรรมจริยธรรม และวินัยในการริเริ่มในเรื่อง Internet" ฟังต่อ 

อ.จรัญ ดีงามภาพบรรยากาศกิจกรรม
pathumthani_02 pathumthani_03 pathumthani_04
pathumthani_05 pathumthani_06 pathumthani_07


"ความรู้ในเรื่องศีลธรรมวันนี้ทำให้เรารู้ขอบเขตศีล และความหมายของศีลว่าเป็นการใช้ชีวิตอย่างปกติและไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ซึ่งในเรื่องศีลธรรมเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญมากที่เยาวชนต้องรู้เพื่อจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ที่จะเข้ามาสู่เยาวชน"  ฟังต่อpathumthani_09
น.ส.เกวลิน กมลรัตนแสง

"วันนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่อง SMART ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ Internet อย่างถูกต้อง ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์
ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สุดท้ายอยากฝากถึงเพื่อนที่ใช้ Internet ให้มาเรียนรู้เรื่อง Smart เพื่อที่เราจะได้ใช้ Internet
อย่างถูกต้องและปลอดภัย" ฟังต่อ


pathumthani_10
นายบัญญาฤทธิ์ กฤษสุวรรณ์