1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อีเมล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 อาจารย์ปรียา เชื่อมธรรมพาณิชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 
 อาจารย์พัชรินทร์ โชคอำนวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


 
อาจารย์โชติกา ฉิมงามเสริฐ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์
 
 อาจารย์ รัชดากร เหลี่ยมดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  
 
อาจารย์อภิชยา สายเชื้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 
อาจารย์วิยะดา นัดที
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
 อาจารย์วลัยกรณ์ ผาดผ่อง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  
 อาจารย์นวิทย์ เอมเอก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 อาจารย์แสงวัน ยศเรือน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  
 อาจารย์เปรมวดี ขำมะลัง
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
 อาจารย์เพ็ญนภา วรรณแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  
 อาจารย์ชนากานต์ วงษ์นอก
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง  
 อาจารย์ศศิธร สุวรรณกุล
โรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหาร  
 อาจารย์ศิริวรรณ มุ่งรักกิจ
โรงเรียนเทคโนบริหารธุรกิจรักไทย  
 อาจารย์วรรณภา ทุมมะดี
โรงเรียนเจมส์บริหารธุรกิจหนองคาย   
 อาจารย์อารีรัตน์ จันทร์วิเศษ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
 อาจารย์บุษกร พืชเพ็ญ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  
 ผศ.ดร.ธวัช สุทธิกุลสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
 อาจารย์ศิริวรรณ สอนคุณแก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  
 อาจารย์วิมล ศิริพิริด์
วิทยาลัยเกษตรกุมภวาปี   
 อาจารย์ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 อาจารย์พิษณุ ศิลาอาสน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   
 อาจารย์ฐาวร อินทแสง
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  
 อาจารย์จิรพร นารอง
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  
 อาจารย์ปรเมศร์ เนื่องมัจฉา
โรงเรียนสมเด็จเทคโนโลยี
 อาจารย์อรอนงค์ ศรีนาม
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์   
 อาจารย์กรกนก ศรีสว่างวงศ์
ม.ราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์  
 อาจารย์วนิดาพร อุดมเดช
วิทยาลัยสารช่างสกลนคร   
 อาจารย์ชนินทร์ ทัศศร
โรงเรียนธาตุพนม   
 อาจารย์อดิศร สุทธาวาส
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
 อาจารย์จตุรวิทย์ ศศิธรานนท์
วิทยาลัยนครราชสีมา  
 อาจารย์ชฎารัช คำแพงตา
อาจารย์อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ
มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล  
 อาจารย์พินิจ ณรงค์ศักดิ์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  
 อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ