1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ยะลา


      มาในช่วงหน้าที่พลเมืองและพลเมืองบรรษัทก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับชาวจังหวัดยะลามากมายเช่น การเป็นผู้ที่เชื่อฟังยำเกรงต่อพระราชกำหนดกฎหมายของประเทศบ้านเมืองทุกเมื่อด้วยการจ่ายภาษีตามกฎหมายกำหนดทุกปี และการสวมหมวกกันน็อคเวลาขับขี่จักรยานยนต์ ส่วนอีกหัวข้อที่น่าสนใจคือเป็นผู้มีความสัตย์โดยเริ่มจากการซื่อสัตย์ต่อการทำงานไม่เอาเปรียบผู้อื่น เช่น เพื่อนทำงาน 8 ชั่วโมงเราก็ต้องทำ 8 ชั่วโมงเท่ากันอย่างเต็มความสามารถ เป็นต้น และหัวข้อพลเมืองบรรษัทที่น่าสนใจก็มีดังนี้เช่น การส่งเสริมให้พนักงานมีศาสนธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะถ้าบุคคลหรือองค์กรมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งใช้เป็นหลักในการทำงานแล้วจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่วนอีกหัวข้อคือการไม่ดำเนินกิจการที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อส่วนรวมเพราะทุก ๆ ธุรกิจควรมีจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเริ่มจากการคำนึงถึงส่วนรวมและสังคมเป็นหลักก่อน มิใช่คำนึงแต่ผลกำไรเป็นที่ตั้งอย่างเดียวเท่านั้น

     มาถึงช่วงกิจกรรม CSR เชิงระบบก็มีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้เช่น การเพิ่มความเชื่อถือได้ในการดำเนิน CSR ขององค์กรเนื่องจากบางโครงการ CSR ขององค์กรบางโครงการยังไม่ได้รับความน่าเชื่อถือพอสมควรจึงต้องมีการสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นด้วยการอบรม ส่วนอีกหัวข้อคือการสร้างความเข้าใจในเรื่อง CSR ขององค์กรโดยเริ่มจากการจัดประชุมให้ความรู้และส่งเสริมให้มีการทบทวนปรับปรุงการปฏิบัติดำเนินงานขององค์กรเกี่ยวกับ CSR อีกด้วย...อ่านต่อ

 

 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ