1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์นวิทย์ เอมเอก ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

 

"วันนี้หลังจากฟังบรรยายทำให้เข้าใจความรู้ CSR มากขึ้น จากทีแรกคิดว่าการทำ CSR เป็นการทำเพื่อประชาสัมพันธ์แต่ตอนนี้กลับรู้แล้วว่าการทำ CSR เป็นการทำเพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนเพิ่มขึ้น และในส่วนของพลเมืองบรรษัทจะนำเอกสารการบรรยายวันนี้ไปสำเนาแจกให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้มาวันนี้ และต้องการมีการจัดประชุมนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์มาอบรมความรู้ CSR ให้เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปทำงานในตลาดแรงงาน" ฟังต่อ

อ.นวิทย์ เอมเอก
 

 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ