1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

อาจารย์วาสนา คำไทยและอาจารย์อัญชลี ชัยศรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"ได้ความรู้หลักๆ เลยในเรื่องบริบาล คิดว่าไม่น่าจะมีใครรู้เลยถ้าไม่ได้มาเข้าอบรมในวันนี้ ก็รู้สึกดีที่มาจัดให้ที่นี่ ก็เป็นส่วนหนึ่งให้ภาครัฐและเอกชนมารวมกัน ทั้งๆที่ไม่เคยเจอกันมีการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้กัน คิดว่าหน้าที่พลเมืองสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอนได้ ส่วนมากรู้แต่ทฤษฏีและปฏิบัติยังไง แต่เค้าไม่รู้ว่าการที่จะทำธุรกิจให้มีคุณธรรม จริยธรรมนะทำยังไง โดยเราก็จะสอนเค้าได้เพื่อเค้าจะได้ไปใช้ในเวลาที่เค้าเรียนจบ" ฟังต่อ

อ.วาสนา คำไทย 
 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

อาจารย์รจนา ป้องนู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"ไม่มีความรู้เรื่อง CSR มาก่อนเลย และได้มารู้ว่า CSR เป็นการสร้างความรับผิดชอบให้กับบุคคลให้มีความสำนึกต่อหน้าที่ ความมีน้ำใจและเป็นนักจิตอาสา ทำสิ่งต่างๆด้วยความเต็มใจและบริสุทธ์ใจ ไม่คิดหวังผลตอบแทน เช่น การไปนำชุมชนออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยไม่คิดค่าตอบแทน ใช้ความรู้ของนักศึกษาไปทำให้เกิดประโยชน์ คิดว่าดีมากที่มาจัดให้ที่นี่ เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้ ในเรื่องหน้าที่พลเมืองจริงๆแล้วมันสอดแทรกอยู่ในวิชา แต่เราไม่ได้ชี้ชัดนัก ครูส่วนใหญ่จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอยู่แล้ว และต้องมีการตามผลด้วย มันน่าจะเป็นแบบ Two Way เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาเค้าจะได้มีแนวคิดในเรื่องการเสียสละในสังคมโดยไม่คิดเรื่องเงินเป็นหลัก"

อ.รจนา ป้องนู
 
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ