1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์ปรียา เชื่อมธรรมพาณิชย์ โปรแกรมการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

" คิดว่า CSR ก็เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก ทางเราก็มีการทำ CSR เช่น ค่ายอาสา แต่เราอาจไม่ได้มองหรือเรียกว่า CSR คิดว่าดีมากที่มาจัดอบรมในลักษณะนี้ เพราะนักศึกษาส่วนมากมักได้รับความรู้จากในรั้วมหาวิทยาลัย บางครั้งก็ได้ไม่เต็ม การที่นักศึกษาได้ฟังความเห็นจากคนภายนอกบ้าง ก็ทำให้เห็นภาพที่ครบองค์ประกอบมากขึ้น จริงๆ หน้าที่พลเมืองและบรรษัทภิบาลก็มีสอนในสถาบันบ้างว่าควรทำต่อสังคมอย่างไร ทำดีอย่างไร ในวันนี้ก็ได้รับความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งมากกว่าในตำรา และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้" ฟังต่อ

อ.ปรียา เชื่อมธรรมพาณิชย์
 

 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ