1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

อาจารย์สุธี เดชะผล จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"หลังจากฟังการบรรยายในวันนี้ ได้รับความรู้ด้าน CSR เพิ่มขึ้นในแง่ของ CSR เชิงระบบ ซึ่งเป็นความรู้ที่ดีมาก เพราะตอนนี้ที่วิทยาลัยก็มีการทำเรื่อง CSR เหมือนกัน ด้วยการให้นักเรียนอาสามาทำกระทงขายในวันลอยกระทงและนำเงินดังกล่าวไปบริจาคให้แก่เด็กด้อยโอกาส ส่วนเนื้อหาในเรื่องพลเมืองบรรษัท จะต้องนำไปเผยแพร่ต่ออย่างแน่นอน เพราะนักศึกษาในวันนี้ ก็คือกำลังสำคัญของภาคธุรกิจในวันข้างหน้า การปลูกจิตสำนึกตั้งแต่วันนี้ จะทำให้พวกเค้ารู้ว่า สังคมอยู่ได้ องค์กรธุรกิจถึงจะอยู่ได้เช่นกัน" ฟังต่อ  

อ.สุธี เดชะผล  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

อาจารย์บุปผา พิภพ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"จากที่ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับ CSR มาก่อน วันนี้ได้เข้าอบรมก็มีความรู้เกี่ยวกับ CSR ขึ้นมาก นักศึกษาที่มาเข้าฟังก็ได้รู้ถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่องความเป็นพลเมืองบรรษัทจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ทั้งการใช้ชีวิตในประจำวันของตัวนักศึกษาเอง หรือเมื่อจะต้องออกไปประกอบกิจการส่วนตัวในภายภาคหน้า” ฟังต่อ

อ.บุปผา พิภพ
 
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ