1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ปุสตี มอนซอน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"วันนี้ได้ความรู้เยอะมาก ความรู้ที่ได้สามารถนำไปปฏิบัติในองค์กรได้ มีประโยชน์ต่อองค์กรในเรื่องการเรียนการสอนและการบริการด้วย เนื่องจากภารกิจของมหาวิทยาลัยจะต้องเกี่ยวข้องกับชุมชน การพัฒนาคุณภาพองค์กร นักศึกษาและสถานศึกษาด้วย เรื่อง CSR ควรจะทำเป็นเครือข่ายทุกจังหวัด จะมีประโยชน์และกำลังมาก เนื่องจากนครปฐมซึ่งอยู่ใกล้ สามารถเป็น Partnership ได้ดี คิดว่าเนื้อหาที่ได้ในวันนี้สามารถนำไปประยุกต์สอนในสถาบันได้ และก็จะสามารถทำให้บุคลากรในระดับบริหาร รวมทั้งนักศึกษา ขยายความรู้ในเรื่องบรรษัทพลเมืองได้" ฟังต่อ

ผศ.ปุสตี มอนซอน
 

 

ดร.เสรี วรพง ภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"โดยส่วนตัวเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาสิ่งแวดล้อม ทำให้รู้ว่าสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นอย่างไร รู้สึกดีที่เห็นภาคธุรกิจลุกขึ้นมาทำ CSR กันมากขึ้น ไม่คิดเพียงแต่จะมุ่งหวังกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว การมาร่วมอบรมสัมมนา CSR Campus ในวันนี้ ได้ความรู้ความเข้าใจ CSR ที่ดีและครบถ้วนมากขึ้นด้วย สำหรับเนื้อหาในส่วนบรรษัทพลเมืองจะมีการนำไปสอดแทรกในรายวิชาอย่างแน่นอน อีกทั้งยังต้องมีการนำไปบูรณการในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย” ฟังต่อ

ดร.เสรี วรพง
 

 
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ