1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

อาจารย์เมตตา รุ่งแสง จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"จากการที่ได้ร่วมสัมมนาครั้งนี้ทำให้มีความรู้เพิ่มเติมจากเดิม เมื่อเทียบกับการร่วมสัมมนาในปีที่แล้ว ในแง่ของการทำ CSR เชิงระบบ ซึ่งทำให้เห็นภาพของการดำเนิน CSR ที่ชัดเจนขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และในส่วนของพลเมืองบรรษัท ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษามากที่จะมีการปลูกจิตสำนึกแก่นักศึกษาให้ได้รับรู้ถึงความเป็นพลเมืองขององค์กรธุรกิจนับตั้งแต่ที่ยังศึกษาอยู่ เพราะต่อไป นักศึกษากลุ่มนี้ ก็จะเป็นอนาคตของประเทศไทยในภายภาคหน้า" ฟังต่อ

อ.เมตตา รุ่งแสง
 

 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ