1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

อาจารย์สมชาย ท่าตะเคียน รองผู้จัดการฝ่ายวิทยาการ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"CSR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและสามารถนำเอาความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการที่เราจะทำโอทอป เราจะนำอาจารย์นักเรียนไปร่วมกับจังหวัดและชุมชนเครือข่ายโอทอป หรือเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับชุมชนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ เป็นเรื่องดีที่มาจัดในส่วนภูมิภาค เพราะว่าคนส่วนมากไม่รู้ว่า CSR คืออะไร คนที่มาในวันนี้ ก็น่าจะนำกลับไปขยายผลต่อให้แก่สังคม ชุมชนและกลุ่มที่สนใจ เพราะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งส่วนตัว องค์กรและการบริการชุมชนสู่การพัฒนาที่ดีในวันข้างหน้า ส่วนในหน้าที่พลเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ดี เพราะในอดีตก็เรียนอยู่ แต่ตอนนี้ไม่มี ไม่ดีเลยครับ น่าจะเอากลับมาสอนใหม่ได้ เพราะจะเกิดผลดีกับเด็ก องค์กรและชุมชนต่อไป" ฟังต่อ

อ.สมชาย ท่าตะเคียน
 

 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ