1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

อาจารย์สันติ สิงห์อุบล รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"การอบรมมีประโยชน์มากที่มาจัดในส่วนภูมิภาค และได้แนวคิดจากการระดมความคิดไปใช้ในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับทั้งภาครัฐและเอกชน ในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน เหมือนเป็นการต่อยอดแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในภาพรวม สำหรับการสอนในรายวิชานั้น อาจจะไม่มีวิชาหน้าที่พลเมือง แต่ไม่ว่าจะสอนวิชาอะไรก็แล้ว ทางอาจารย์จะหมั่นย้ำศิษย์เสมอในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ต้องสำนึกแล้วทำด้วย อีกทั้งต้องเป็นคนดีของสังคม ตอนนี้ไม่มีรายวิชานี้เหมือนแต่ก่อน ที่มีวิชาอย่างเช่น สมบัติผู้ดี “กฤษณาสอนน้อง” ส่วนกิจกรรม CSR นั้นก็เน้นการช่วยเหลือกันตามหน้าที่ในสังคมเหมือนกับการช่วยเหลือพวกพ้อง คำว่า “พวก” คือ พ = พึ่งพากัน ว = ไว้ใจกัน ก = เกรงใจกัน โดยภาพรวมแล้วก็มีเจตนาที่จะนำไปสอนและให้ความรู้แก่นักศึกษาต่อไป" ฟังต่อ

อ.สันติ สิงห์อุบล
 

 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ