1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73

อาจารย์สันทัด ระงับทุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"วันนี้เป็นการเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับ CSR อย่างมาก เพราะสมัยศึกษาปริญญาโทก็ได้เรียนรู้ด้าน CSR มาพอสังเขป แต่มิได้มีการเจาะลึกให้เห็นภาพ แต่วันนี้งาน CSR Campus ได้เติมเต็มตรงจุดนี้ โดยเฉพาะในส่วนเนื้อหาหน้าที่พลเมืองของผู้ประกอบการจะสามารถนำไปประยุกต์ให้กับนักศึกษาได้อย่างมาก เพราะเป็นความรู้ที่นักศึกษาควรจะมี เพราะนักศึกษาในวันนี้จะเป็นพนักงานในองค์กรวันหน้า” ฟังต่อ

อ.สันทัด ระงับทุกข์
 

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

อาจารย์จิรวัฒนา แสนขาว วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"ได้รู้มากขึ้น เปิดโลกทัศน์ของตัวเองมากขึ้น ในเรื่องการเป็นผู้ประกอบการเพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับเด็กว่าการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต เราจะต้องมองที่สังคม ให้ความสำคัญกับสังคมมากขึ้น ไม่ให้มองในลักษณะของการทำธุรกิจเพื่อผลกำไรเพียงอย่างเดียว ในเรื่องของหน้าที่พลเมือง ตัวเราเองเราทำหน้าที่ด้วยการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต พยายามศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะมาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ และการทำหน้าที่ของการเป็นแม่ ในส่วนของครอบครัว โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนลูก ให้อยู่อย่างพอมี พอประมาณ รวมทั้งถ่ายทอดไปยังเด็กนักเรียนด้วย ” ฟังต่อ

อ.จิรวัฒนา แสนขาว
 
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ