1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

วิทยาลัยมิชชั่น

คุณสุรีรัตน์ โพธิ์ทอง เลขานุการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยมิชชั่น ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"ได้รับเอกสารแนะนำโครงการจึงได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ การที่เราจะสร้างผลกำไรเราต้องลดความขัดแย้งเพื่อประสิทธิภาพขององค์กร รู้สึกดีกับโครงการ CSR Campus เป็นอย่างมากทำให้คนในต่างจังหวัดได้รับความรู้เพิ่มขึ้นด้วย เพราะว่าโครงการดีๆ มักจะจัดที่กรุงเทพฯเพียงอย่างเดียวจึงทำให้ความรู้ไม่กระจายอย่างทั่วถึง จะเอาความรู้ไปนำเสนอกับนักศึกษานอกจากแค่เรียนรู้ในชั้นเรียน และจะได้นำความรู้ไปพัฒนาองค์กรได้ในอนาคต” ฟังต่อ

คุณสุรีรัตน์ โพธิ์ทอง
 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.หนองแค

อาจารย์พัฒนา เพชรคชสิทธิ์ ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.หนองแค ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบเสื้อ CSR Campus รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"ได้ความรู้ในด้านการจัดระบบและบริหารด้าน CSR เพื่อให้ได้การทำงานในเชิงระบบใหม่ๆ อาจารย์ทุกคนมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะเด็กๆ กศน. เป็นกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย รู้สึกเห็นด้วยกับการที่จะมีวิชา CSR เข้าไปสอนให้กับนักศึกษาเพราะนักศึกษา กศน. บางคนก็ทำงานในโรงงานหรือบริษัทแล้ว และสามารถจะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในบริษัทและสิ่งแวดล้อมรอบๆได้อีกด้วย” ฟังต่อ

อ.พัฒนา เพชรคชสิทธิ์
 
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ