1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

อาจารย์ สุรศักดิ์ อุ่นสุพรรณ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง จากวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"ความรู้ด้าน CSR ในวันนี้ สามารถมาเติมเต็มให้ผมได้มาก เดิมเคยเรียนแต่วิชาด้านการจัดระบบองค์กร แต่วันนี้ได้รู้ว่า CSR มองลึกถึง Stakeholder ในทุกส่วน รวมทั้งมองถึงในเชิงผลกระทบด้วย" สำหรับมุมมองในเรื่องบรรษัทพลเมือง อาจารย์ได้กรุณาให้ความเห็นว่า "สมควรเผยแพร่สู่นักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะนักศึกษาในปัจจุบันยังค่อนข้างด้อยในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม โครงการ CSR Campus ครั้งนี้ ถือเป็นเหมือนสื่อที่มีนวัตกรรมแบบใหม่ ซึ่งสามารถถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาโดยตรง เป็นการทดแทนการสื่อสารในแบบเดิมๆ ได้" ฟังต่อ

อ.สุรศักดิ์ อุ่นสุพรรณ์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ณัฐกันย์ ชินนรานันท์ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"ทางมหาวิทยาลัยก็มีความตื่นตัวในเรื่อง CSR มากแล้วเหมือนกันนะ ต่อไปควรต้องมีการบรรจุวิชา CSR ให้อยู่ในหลักสูตรเลยทีเดียว ความรู้ที่ได้รับในวันนี้ ถือเป็นวิวัฒนาการอีกระดับหนึ่งของ CSR ในประเทศไทย และโครงการ CSR Campus ครั้งนี้ ถือว่าได้ทำให้บรรดาบริษัท สถาบันการศึกษา เกิดการตื่นตัวในเรื่อง CSR มากขึ้น ส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองสำหรับผู้ประกอบการ ควรจะต้องถูกบรรจุลงในวิชาที่ต้องสอนด้วย" ฟังต่อ

อ.ณัฐกันย์ ชินนรานันท์  
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ