1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรางคนางค์ ณ นคร ภาควิชาการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 ที่จังหวัดนนทบุรี พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship สำหรับนำไปประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้อง

"จากการเข้าอบรมวันนี้ ทำให้ได้ขยายความรู้ความเข้าใจ และตัวอย่าง CSR เชิงระบบเพิ่ม มากยิ่งขึ้น และจะเห็นได้ว่าหน้าที่พลเมืองสำหรับผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่สำคัญที่องค์กรหรือมหาวิทยาลัยควรปลูกฝังแก่ พนักงานและนักศึกษาเพื่อให้พนักงานและนักศึกษาสามารถนำหลักการและหน้าที่พลเมืองมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและชีวิตประจำวัน”ฟังต่อ

ผศ.สุรางคนางค์ ณ นคร

 
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ