1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผู้สนับสนุนโครงการ


 


"
โครงการ CSR Campus เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน CSR ด้านการศึกษาตามแนวนโยบายของ CAT โครงการนี้เป็นการจุดประกายความคิด DNA สำนึกดีต่อสังคม เสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการ ลูกค้า คู่ค้า ผู้นำชุมชน องค์กรการศึกษา ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของ CAT ในฐานะองค์กร ICT ที่มุ่งมั่นขยายเครือข่ายสำนึกดีจากภายในออกสู่ภายนอก เพื่อสนับสนุนชุมชนทุกภาคส่วน ร่วมมือกันสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน"

คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะทำงานโครงการ CSR บมจ.กสท โทรคมนาคม

 

 

 

 

 

"โตโยต้า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นหนึ่งในภาคีในการขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปปรับใช้ให้ทันต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เครือข่ายโตโยต้า ได้แก่ ผู้แทนจำหน่ายและผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าทั่วประเทศ พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข็มแข็ง ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในระดับชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการร่วมขับเคลื่อนให้สังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป"

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

"CSR Campus ปีแรก ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการกระจายความรู้ความเข้าใจเรื่อง CSR สู่ภูมิภาค ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น สำหรับ CSR Campus ปี 2 นี้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นความปรารถนาดีจาก 4 องค์กร ในการร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเยาวชน การพัฒนาด้วยงานอบรม การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้จากประสบการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นอิสระที่มีทิศทางร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็นความสุขที่ยั่งยืน"

คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้อำนวยการสำนักงาน CSR บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค)
 


 ผู้สนับสนุนสมทบ

  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)      

หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนสมทบ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
     333/9 อาคารรัชอาภาทาวเวอร์
     ซอยสันนิบาตเทศบาล 1 รัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์)
     ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
     โทรศัพท์: 0-2930-5227 โทรสาร: 0-2930-5228

 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ