1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้บริหารและพนักงานองค์กรจะได้ยกระดับความรู้จาก CSR เบื้องต้น สู่การทำ CSR เชิงระบบที่คำนึงถึงผลผลิต (Output)
  ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
 • ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะได้รับความรู้ CSR ที่ถูกต้องและการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับสภาวการณ์
  เศรษฐกิจในปัจจุบัน
 • ทายาทในธุรกิจจะได้ช่องทางในการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมในท้องถิ่น ผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรม
  CSR ในแต่ละจังหวัด
 • นักศึกษาและผู้ที่ต้องการเป็นประกอบการสังคมจะได้นำ CSR ไปใช้เป็นโอกาสในการสร้างอาชีพและช่องทางในการ
  ทำงานเพื่อสังคม
 • ผู้สนใจทั่วไปจะได้รับทราบความเคลื่อนไหวและพัฒนาการ CSR ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ