1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รูปแบบกิจกรรม

       เป็นการฝึกอบรมระยะเวลา 1 วัน โดยมีวิทยากรเป็นผู้บรรยาย ร่วมกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พร้อมกรณีศึกษา โดยใช้เวลา 6 ชั่วโมงต่อการฝึกอบรม 1 ครั้งในแต่ละจังหวัด รวม 75 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมต่อครั้งไม่เกิน 100 ท่าน
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ