1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
Image 1

เปิดโครงการ CSR Campus ปี 2

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play

CSR Campus ปี 2

และแล้ว...โครงการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค หรือ CSR Campus ปี 2 ที่ออกตระเวนเดินสายต่อยอดความรู้ CSR ใน 75 จังหวัดทั่วประเทศต่อจากปีแรก ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจอย่างสมบูรณ์ นับจากจังหวัดแรกที่คณะออกเดินทางไปยังนนทบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 และปิดท้ายที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 รวมเวลา 4 เดือนแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

     ในปีนี้ เนื้อหาหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มุ่งเน้นเรื่อง “หน้าที่พลเมือง” ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่นำไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนของกิจการ แนวทางการทำ CSR เชิงระบบ ที่คำนึงถึงตัวบ่งชี้ความสำเร็จทั้งในระดับปัจจัยนำเข้า (input) ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทนักธุรกิจ นักศึกษา ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการสังคม และผู้ที่สนใจภายใต้โมเดล “Young CSR” รวมทั้งเวิร์คช็อปที่ร่วมกันค้นหาแนวทางในการพัฒนา CSR เชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative CSR ในแต่ละจังหวัด โดยนำผลที่ได้จากการระดมสมองในปีที่แล้วมาเป็นโจทย์ตั้งต้น

     เพื่อเป็นการสนองความสนใจและการตอบรับอย่างเหนียวแน่นในโครงการ CSR Campus ปี 2 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้กว่า 6,000 คน และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม 117 แห่ง สถาบันไทยพัฒน์ จึงได้จัดทำหนังสือ "บันทึกการเดินทาง CSR Campus" ด้วยการสนับสนุนการพิมพ์โดยดีแทค เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางและเบื้องหลังของ CSR Campus ด้วยมุมมองและบรรยากาศแห่งความประทับใจในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานและผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย ข้อมูลการเดินทางและเบื้องหลังของ CSR Campus ทั้ง 75 จังหวัด แนวการพัฒนากิจกรรม CSR ในระดับท้องถิ่นที่ได้จากการะดมความคิด ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการจะค้นหาว่าจังหวัดใดต้องการทำกิจกรรม CSR ในเรื่องอะไร ในพื้นที่ใด สำหรับกลุ่มเป้าหมายใด ในอันที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน CSR ขององค์กร ให้สอดรับกับความต้องการของสังคมท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล

    เนื้อหาหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เก็บบันทึกในหนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นเรื่องหน้าที่พลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่นำไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนของกิจการ แนวทางการทำ CSR เชิงระบบ รวมทั้งผลจากเวิร์คช็อปที่ร่วมกันค้นหาแนวทางในการพัฒนา CSR เชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative CSR ในแต่ละจังหวัด

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ CSR Campus ทุกๆ ท่าน ที่ได้สร้างบันทึก CSR ประเทศไทยฉบับนี้ร่วมกัน รวมทั้งขอขอบคุณบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ตลอดจนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในฐานะผู้สนับสนุนสมทบ ที่ได้ร่วมกันทำให้โครงการ CSR Campus ปีที่สอง สำเร็จลุล่วงอย่างดียิ่ง

โครงการ CSR Campus เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ต้องการส่งเสริมความรู้ในเรื่อง CSR ให้กระจายไปสู่ภูมิภาคใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยการจัดฝึกอบรม โดยมีวิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้บรรยาย ร่วมกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) พร้อมกรณีศึกษา ใช้เวลา 6 ชั่วโมงต่อการฝึกอบรม 1 ครั้งในแต่ละจังหวัด โดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 • Previous
 • Next
 • Stop
 • Play
 • CSR Campus ปี 2

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ