“บรรษัทบริบาล” (Corporate Social Responsibility - CSR)
 
หน้าหลัก arrow สงขลา
   
   
สรุปภาพรวมการอบรมและเสวนาเชิง ปฏิบัติการ - CSR Campus จังหวัดสงขลา          กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR จังหวัดสงขลา  โดยคณะวิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์ จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 4  สิงหาคม ที่ห้องสุวรรณภูมิ โรงแรมรีเจ้นท์ อ.หาดใหญ่ ได้พบปะกับบรรดาเจ้าของกิจการตัวแทนจาก บริษัทคอร์เนอร์สโตนคอนสตรัคชั่นจำกัด บริษัทบ้านซูซูกิจำกัด บริษัทหาดใหญ่นครินทร์จำกัด บริษัทโชติวิวัฒน์อุตสาหกรรม บริษัทฟินิกซ์บรอดคาสติ้ง เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด คณะอาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นต้น  โดยการสนับสนุนของ บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค) และบจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

         โครงการ CSR Campus สงขลา หลังจบการบรรยายให้ความรู้ CSR ได้มีการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหากิจกรรม CSR ที่หน่วยงานต่างๆ ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน อาทิ โครงการทำระบบความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง และการดูแลความเรียบร้อยในหน่วยงาน โดยบริษัทคอร์เนอร์สโตนคอนสตรัคชั่นจำกัด ได้มีการกั้นแนวเขตพื้นที่ด้วยแผ่น Metal Sheet ป้องกั้นวัสดุตกหล่นจากที่สูงลงสู่เบื้องล่าง ติดป้ายเตือนแสดงถึงเขตอันตราย เพื่อให้พนักงานมีความระมัดระวังในการเดินใกล้พื้นที่ ลดแรงสั่นสะเทือน โดยกำหนดระยะยกลูกตุ้มในการตอกเสาเข็มให้ต่ำเป็นพิเศษ  เพื่อที่จะลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง โครงการสานฝันสู่นครมักกะห์ เป็นการมอบโอกาสสำหรับลูกค้าของบริษัทฟินิกซ์บรอดคาสติ้ง ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่และจังหวัดภาคใต้ได้ไปทำกิจกรรมทางศาสนา ที่เรียกว่าการทำฮัจท์ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ข้อบังคับของชาวมุสลิม ในโครงการนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมแล้วยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปด้วย นอกจากนี้ยังมอบทุนการเดินทางให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือก เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้โอกาสแก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ทำตามฝันซึ่งเป็น 1 ในข้อบังคับของศาสนา โครงการก่อสร้างบ้านช่วยประหยัดพลังงานใช้ในโครงการบ้านจัดสรร เป็นการอนุรักษ์พลังงาน โดยบริษัทหาดใหญ่นครินทร์จำกัด ได้ออกแบบบ้านและเลือกใช้วัตถุที่สามารถประหยัดพลังงานได้ มีการป้องกันความร้อนไม่ให้เข้ามาในอาคาร แต่ยังให้แสงสว่างเข้ามาในอาคารได้อย่างเพียงพอ เพื่อลดความร้อนในตัวอาคาร ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  เป็นต้น
 
         การเสวนาเชิงปฏิบัติการในรอบบ่าย ได้ตัวอย่างกิจกรรม CSR ขององค์กรที่น่าจะดำเนินการในอนาคต เช่น โครงการเสริมทักษะให้น้อง ลองประดิษฐ์เครื่องมือใช้ในบ้าน เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดส่งออก กระบวนการผลิตมีทั้งไม้ปาร์คเกิลบอร์ดที่ได้คุณภาพและไม่ได้คุณภาพ เกิดเป็นไม้ตกสเปคจึงน่าที่จะนำไม้ดังกล่าวไปใช้ในการสอนน้องๆในชุมชนให้รู้จักประดิษฐ์ของใช้เอง เช่น โต๊ะ กล่องดินสอ กรอบรูป กล่องใส่จดหมาย โดยให้พนักงานของบริษัทเข้าไปให้ความรู้และจัดกิจกรรมตามชุมชน เพื่อทำให้เยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้วิธีประดิษฐ์สิ่งของใช้เอง ไม่ต้องซื้อ เสริมรายได้หรือเป็นงานอดิเรกให้คนในชุมชน โครงการ CMC สานฝันปันน้ำใจ โดยจัดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานย่อยในองค์กร เพื่อรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และอาหาร จากพนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ยากไร้ในที่ต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ขาดแคลนสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน

         สำหรับการระดมสมองเพื่อค้นหาแนวทาง CSR ของจังหวัดสงขลาปรากฏว่าโครงการที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โครงการตาสามัคคี มีความปลอดภัย โดยหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนร่วมกันดำเนินโครงการ การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการอย่างมีหลักการในการเฝ้าระวังและปลูกจิตสำนึก สร้างเครือข่ายร่วมภายในชุมชน ส่งเสริมการทำงานเพื่อสังคม ดูแลรักษาความปลอดภัย หาทางแก้ไขหากเกิดเหตุ ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยว สร้างความสุขในชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายในจังหวัด    

 

www.csrcampus.com
CSR CAMPUS