“บรรษัทบริบาล” (Corporate Social Responsibility - CSR)
 
หน้าหลัก arrow นครศรีธรรมราช

สรุป CSR Campus ภาคกลาง

กรณีของจังหวัดในภาคกลางที่สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค) และบจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ออกตระเวนเดินสายเปิดเวทีสัญจรในพื้นที่ทั้ง 25 จังหวัด (รวมภาคตะวันออก) ในโครงการ CSR Campus นั้น ได้ค้นพบประเด็นซีเอสอาร์ที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น

เนื่องจากภาคกลางมีบทบาทต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศเป็นอันดับหนึ่ง โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคมีสัดส่วนถึงร้อยละ 46.2 ของผลิตภัณฑ์ประเทศ และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่ภาคอื่นๆ คือ เฉลี่ยถึงร้อยละ 7.8 ต่อปี แต่ภาคกลางก็มีปัญหาสำคัญในเรื่องความไม่สมดุลและยั่งยืนของการพัฒนา มีความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่สูง และต้องเผชิญกับผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง

ทั้งนี้ ผลการระดมความคิดเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาซีเอสอาร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง สามารถรวบรวมประเด็น CSR ได้ทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่
ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ ประเด็นความเป็นอยู่และความปลอดภัยในการบริโภค ประเด็นการฟื้นฟูธรรมชาติการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งประเด็นเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์และชุมชน

เริ่มจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ซึ่งเน้นหนักในประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ โดย จ.นนทบุรี เสนอให้มีการจัดทำโครงการรักษ์นนท์รักสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี ต้องการคืนน้ำใสให้ปทุม จ.พระนครศรีอยุธยา ให้ความสำคัญกับกิจกรรม 5ส (สะดวก สะอาด สะสาง สุขลักษณะ สร้างนิสัย) และ จ.สระบุรี ต้องการสร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการบริโภค เริ่มที่ จ.ชัยนาท เสนอให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (โครงการดูดาวเผามัน) จ.ลพบุรี เน้นเรื่องอาหารปลอดภัย จ.สิงห์บุรี มุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ จ.อ่างทอง เสนอเรื่องเกษตรปลอดสารพิษ

สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูธรรมชาติ การเกษตร และแหล่งท่องเที่ยว โดย จ.สมุทรปราการ ได้เสนอกิจกรรมลดโลกร้อนสัญจร มอบความรู้สู่ชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา ต้องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ จ.ปราจีนบุรี เน้นรณงค์เรื่องการเกษตรดี มีมาตรฐาน จ.สระแก้ว ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม และเชิงนิเวศน์ และ จ.นครนายก เสนอกิจกรรมการ (นั่งเกวียน) ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการรักษ์ธรรมชาติ

ส่วนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เน้นประเด็นเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และชุมชน โดยที่ จ.นครปฐม มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สายน้ำและปลูกป่า จ.ราชบุรี ต้องการเป็นเมืองสะอาดช่วยลดภาวะโลกร้อน จ.กาญจนบุรี ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และ จ.สุพรรณบุรี เสนอให้มีการจัดการศึกษาเพื่อชุมชน

ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มุ่งประเด็นไปที่การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติ โดย จ.เพชรบุรี เสนอเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการมีส่วนร่วม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ก็เสนอประเด็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมเช่นกัน ส่วน จ.สมุทรสาคร เสนอให้จัดทำโครงการรักษ์สาคร และ จ.สมุทรสงคราม เสนอโครงการแม่กลองคลองสวย

และในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ โดย จ.ชลบุรี ต้องการรณรงค์เรื่องกินเที่ยวอยู่อย่างปลอดภัย จ.ระยอง เน้นหนักเรื่องการคืนปอดให้ชาวระยอง จ.จันทบุรี ต้องการให้มีความดื่มด่ำกับธรรมชาติ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ จ.ตราด มุ่งเน้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาซีเอสอาร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางทั้ง 25 จังหวัด จะมุ่งเน้นไปที่การลดผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากความไม่สมดุลและยั่งยืนของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พึ่งพิงกับภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง ทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินกว่าความสามารถในการฟื้นคืนสภาพเดิม อีกทั้งยังก่อให้เกิดของเสียตามมา ทำให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ ที่ส่งผลต่ออาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่

 

www.csrcampus.com
CSR CAMPUS