CSR 3

 
 
You are here:: ข่าวสาร ข่าวโครงการ CSR Campus ปี 3 มุ่งสู่เยาวชน 76 ร.ร.ทั่วไทย
 
 

CSR Campus ปี 3 มุ่งสู่เยาวชน 76 ร.ร.ทั่วไทย

ในการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือมี CSR (Corporate Social Responsibility) โครงการ CSR Campus ที่ใช้กลยุทธ์สร้างพันธมิตรเครือข่ายช่วยผลักดันไปสู่เป้าหมายอย่างได้ผล

จากกระแสตอบรับโครงการส่งเสริมความรู้ CSR สู่ภูมิภาค หรือ CSR campus ที่เริ่มเมื่อปี 2551 มีผู้เข้าร่วมโครงการราว 4,000 คน และปีต่อมา จำนวน 6,000 คน ได้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 117 แห่ง

รวมแล้วตลอด 2 ปีมีคนเข้าร่วมเรียนรู้การทำกิจกรรม CSR จากทุกภาคนับหมื่นคน เกิดเครือข่าย CSR ระดับจังหวัดและนำไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของท้องถิ่นต่างๆ ขึ้น

News_06

 
จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(คนกลาง)  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” เพื่อสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย 76 โรงเรียน ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศโดยมีผู้ร่วมลงนาม (เรียงจากซ้าย)ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์,คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค, จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคมและดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาถึงปีนี้ บมจ.กสท โทรคมนาคม โครงการทำดีจากดีแทคและสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการ CSR Campus ได้ร่วมกับสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สานต่อโครงการในปีที่ 3 เป็นการมุ่งสู่กลุ่มนักเรียนมัธยม รวมถึงโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านของ สพฐ. นับเป็นโมเดล “CSR Junior” ที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่อง “ศีลธรรม” อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่ต้นธาร รวมทั้งฝึกฝนค้นหาโครงการ CSR ร่วมกัน

จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม ขยายความว่าความร่วมมือโครงการ“สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” มีกลุ่มเป้าหมายเป็น 76 โรงเรียน 76 จังหวัด มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทยในโรงเรียนสังกัด สพฐ. เหล่านี้ และได้มอบหมายให้สำนักงานบริการลูกค้า CAT ใน 76 จังหวัด ทำหน้าที่ให้บริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียน และสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณภาพ

ขณะที่ สมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะทำงานโครงการ CSR กสท กล่าวว่า “โครงการ CSR Campus เป็นการดำเนินงาน CSR ด้านการศึกษา เป็นการจุดประกายความคิดให้มีความสำนึกดีต่อสังคมซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของ CAT ในฐานะองค์กร ICT ที่ต้องการนำโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไปเพิ่มศักยภาพการศึกษาของเยาวชนไทยพร้อมกับการให้ความรู้ในเชิงป้องกันแก่เยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยร้ายผ่ายสื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อรูปแบบใหม่ๆ เช่น Social Media

ด้าน พีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค กล่าวว่า การนำเรื่องศีลธรรมซึ่งเป็นวินัยขั้นพื้นฐานสำคัญที่จะเสริมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่เยาวชน มาเป็นเนื้อหาของการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR Campus ปี 2553 จะเป็นผลดีทั้งต่อตัวนักเรียนและต่อสังคมและเพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมสำหรับเยาวชน โครงการทำดีทุกวันของดีแทค ยังจะได้เสริมเนื้อหาในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เป็นการส่งเสริม “โขนไทยรักคนไทย” จะจัดประกวดวาดภาพ และประกวดการเขียนบทความในหัวข้อ “หนุมานกับการทำความดี” ในความคิดของเยาวชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมทั้งยังจะมอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง จำนวน 100 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนที่ร่วมในโครงการนี้ด้วย

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ เล่าให้ฟังว่าเนื้อหาการถ่ายทอดจะมี 3 ส่วน คือ

 1) ศีลธรรมกับ CSR ซึ่งถ้าปลูกฝังให้เกิดขึ้นจะเป็นคนที่มีคุณค่าของประเทศชาติ
 2) ให้เด็กสร้างกิจกรรม CSR โดยอิงหลัก 7 ประการ ตามแนวของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000
 3) ฝึกฝนให้เกิดทักษะในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าและความสัมพันธ์ทีดีระหว่างตัวเด็กกับบ้าน กับโรงเรียน และกับชุมชน

ข้อคิด....
โครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการยืนยันคำว่า องค์กร หรือ Corporate ที่มี CSR นั้นไม่ใช่ต้องตระหนักเฉพาะวงการธุรกิจ แต่หน่วยงานของรัฐยิ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ คือ ต้องมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและคุณธรรมเพื่อมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สถานการศึกษายิ่งจำเป็นในการปลูกจิตสำนึกเรื่องดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ใน CSR การดำเนินโครงการ CSR Campus ในปีนี้ โดยมุ่งไปสู่กลุ่มนักเรียน 76 โรงเรียน 76 จังหวัด เป็นการลงไปถึงระดับต้นน้ำของการเรียนรู้ในชีวิต

เมื่อครบทั้ง 3 ปี สถาบันไทยพัฒน์ ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทาง CSR ไปยังกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศจนเกิดเครือข่าย CSR ในวงการนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พนักงาน ครู อาจารย์ นักศึกษาและนักเรียน

เป็นการจุดประกายคุณค่าให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายในสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 84 วันที่ 5-11 กรกฏาคม 2553 หน้า D1-D2