CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

nakornsawan_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนนครสวรรค์  เมื่อวันจันทร์ที่ 31  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 51 คนและอาจารย์ 4 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

nakornsawan_08

"สำหรับโครงการนี้ ก็ต้องขอขอบคุณบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้โอกาสทางโรงเรียนได้เข้ารับการอบรม
ซึ่งในโลกข่าวสาร ข้อมูลในยุคปัจจุบันนี้ มันมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ถ้าเราไม่รู้จักเลือกที่จะบริโภคสื่อที่
ถูกต้อง มันก็จะเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนของเรา เพราฉะนั้นการที่เข้ามาให้ความรู้ในส่วนนี้ก็ถือว่า
เป็นเรื่องที่จำเป็น ที่จะต้องควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ "
ฟังต่อ 

ผอ.ธีรพงษ์  อ่อนฤทธิ์ภาพบรรยากาศกิจกรรม

nakornsawan_02 nakornsawan_03 nakornsawan_04
nakornsawan_05 nakornsawan_06 nakornsawan_07

"รู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนที่เข้ารับการอบรม ซึ่งได้ทั้งความรู้และความสนุก และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการที่พี่ๆ ได้มาสอนในเรื่องศีล ก็ทำให้เราได้รู้ถึงความดีต่างๆ ที่
สามารถทำได้ ซึ่งอยากฝากบอกเพื่อนๆ ให้เข้าลองมาเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการที่ดี"
ฟังต่อ

nakornsawan_09
น.ส.อาภัสรา  ดีเกษม

"รู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมโครงการ เพราะเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะสามารถนำเอาไปปรับใช้ ในการเล่นอินเตอร์เน็ต
ได้มากขึ้นโดยนำหลักการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART เข้ามาช่วยในส่วนนี้ ซึ่งวัยรุ่นในปัจจุบันยังมีการใช้อย่าง
ไม่ถูกต้อง ทั้งยังมีเรื่องการใช้ภาษาที่ผิดหลัก ก็อยากฝากบอกเพื่อนๆ ในโรงเรียนต่างๆ ที่ได้มีโครงการนี้เข้าไป
ก็อยากให้เข้าร่วมกันเยอะๆ" ฟังต่อ

nakornsawan_10
นายวิทวัส  สันตะวัน