CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารี จ.ลำปาง

lampang_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดลำปาง แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีเมื่อวันอังคารที่ 18  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 58 คนและอาจารย์ 16 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

lampang_08

"รู้สึกดีใจและภูมิใจที่มีโครงการอย่างนี้มาสู่โรงเรียน เพราะจะช่วยยกระดับของนักเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งเป็น
นักเรียนด้อยโอกาส ถ้าทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ที่เค้าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาครอบครัวและชุมชนของตัวเอง ก็จะทำให้เกิดความอบอุ่นและการเอื้ออาทร
ต่อกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ทำให้สังคมมีความสุข และปัญหาสังคมก็จะหมดไป"
ฟังต่อ 

ผอ.สุทัศน์  ใจคำปันภาพบรรยากาศกิจกรรม

lampang_02 lampang_03 lampang_04
lampang_05 lampang_06 lampang_07

"การที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้รับทั้งความรู้และความสนุกดี ในเรื่องของศีล ซึ่งสามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน และการอยู่ร่วมกันกับคนอื่น ซึ่งทุกคนในสังคม
จำเป็นต้องมีศีล 5  เพราะถ้าขาดศีลข้อใด ข้อหนึ่งไป ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตเกิดความสะดุด ฝากถึงน้องๆ
เยาวชนทุกคนว่าถ้าเรารักษาศีล 5 ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะสามารถทำให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมและ
คนรอบข้างได้อย่างมีความสุข" ฟังต่อ

lampang_09
น.ส.บัวขาว  เพ็งโสม

"วันนี้ที่ได้เข้ารับการอบรม ก็ทำให้รู้ถึงการใช้อินเตอร์เน็ตที่ถูกวิธี เพราะในปัจจุบัน โลกอินเตอร์เน็ตมีการใช้
กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีทั้งการใช้ในทางที่ดีและไม่ดี ซึ่งการอบรมในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าถ้าเราใช้อินเตอร์เน็ต
ในทางที่ไม่ดี ก็จะมีโทษย้อนกลับมาหาตัวของเราเอง แต่ถ้าเรานำไปใช้ในทางที่ดี ก็จะสามารถประกอบกิจการ
งานต่างๆ ได้อย่างเกิดประโยชน์" ฟังต่อ

lampang_10
น.ส.นรินทิพย์  กาจารี